DERYÂÎ, Ömer Deryâ Bey

(d. ?/? - ö. 1040\'dan sonra/1630’dan sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve diğer biyografi kaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan Ömer Deryâ Bey asker şairlerdendir. Önceleri levend daha sonra ağa ve en son bey olmuştur. İmparator’un Macaristan baş konumatını Fürst Karl von Mansfeld tarafından Gran (Estergon)’ın zabt edildiği 1003/1595’te ve on yıl sonra Türkler tarafından geri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır (Babinger 1992: 149). Eserin içerisinde Deryâ Bey kendisi gibi asker olan bir küçük kardeşi de olduğunu belirtmektedir (Bayraktar 2019: 100).

Ömer Deryâ Bey’in bilinen tek eseri vardır:

Sergüzeşt-nâme / Estergon Fetih-nâmesi (?): Müellifin herhangi bir isim vermediği 2122 beyit uzunluğundaki eser, mesnevî nazım şekliyle ve aruz vezninin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbıyla kaleme alınmıştır. Tek nüshası Almanya Leipzing Üniversitesi Kütüphanesi B. Or. 078 Fleischer, pp. 545-546 numarada kayıtlı olan metnin telif tarihi Muharrem 1040/Ağustos 1630’dur (Bayraktar 2019: 9, 10, 249). Mesnevide, Estergon kalesi, orada bulunan askerlerin (gazilerin) günlük yaşantısı ve gazaları anlatılmaktadır. Eser hakkında Babinger “İlk kuşatmada Ağa olarak bulunup oradaki durumu iyi bilen Ömer, kendi şahsiyetini mübalağalı bir şekilde yükselterek muharebeleri, Gran şehrini ve saireyi tasvir etmektedir, pek tarihi değeri olmayan bir eserdir.” değerlendirmesinde bulunmaktadır (Babinger 1992: 149). 

Kaynakça

Babinger, Franz (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. (çev. Coşkun Üçok) Ankara: KB Yay.

Bayraktar, Semanur (2019). Ömer Derya Bey'in Estergon Fetihnamesi (Metin-İnceleme). Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah UĞUR
Yayın Tarihi:
Güncelleme Tarihi: 13.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Musannif Kendü Hâlin Şerh İtdügin Beyân İder

Aklum yokdur kendü kaydum yiyeyüm

Hâlüm sana şerh idüben diyeyüm

 

Nice yıllar oldı ki gelmiş idüm

Ostorgon’da aga hem olmış idüm

 

Yalınuz degül iki kardaş idüm

Ergen idüm mücerret salta baş idüm

 

Adum Ömer mahlasum Deryâ-y-idi

Gâziler bana acâyib yâr-idi

 

Hisâr içre kardaşum hem var-ıdı

Cânu dilden bana gâyet yâr-ıdı

 

Kardaşum çüst idi gâyet işine

Girmiş idi on üç on dört yaşına

 

Hisâr içre şâhin atum var-ıdı

Üstine gelene gâyet yar-ıdı

 

Besleridüm anı anunçün ben

Kardaşumı kurtara sağ u esen

 

İri gürbüz gâyetile cüst idi

Beş yüz atdan yügrüklükde üstidi

 

Kogurup coşardı zabt olmazdı

Karşusına hîc bir at gelmez idi

 

Gözedürdi uzun uzak yolların

Çekeridi ol zamânun erlerin

 

Üç günlük yolı alurdı nakilden

Pervâsı yogıdı aslâ yükinden (Bayraktar 2019: 100)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14577' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'deryai-ozer-derya-bey' (length=21)
   'M_ADI' => string 'DERYÂÎ, Ömer Deryâ Bey' (length=26)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'deryai ömer derya bey divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1040\'dan sonra' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1630’dan sonra' (length=16)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tezkirelerde ve diğer biyografi
kaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan Ömer Deryâ Bey asker
şairlerdendir. Önceleri levend daha sonra ağa ve en son bey olmuştur.
İmparator’un Macaristan baş konumatını Fürst Karl von Mansfeld tarafından Gran
(Estergon)’ın zabt edildiği 1003/1595’te ve on yıl sonra Türkler tarafından
geri alındığında'... (length=2069)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tezkirelerde ve diğer biyografikaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan ömer derya bey askerşairlerdendir önceleri levend daha sonra ağa en son olmuştur imparatorun macaristan baş konumatını fürst karl von mansfeld tarafından granestergonın zabt edildiği 1003 1595te on yıl türkler tarafındangeri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır babinger 1992 149 eseriniçerisinde kendisi gibi olan bir küçük kardeşi de olduğunubelirtmektedir bayraktar 2019 100 beyin bilinen tek '... (length=1210)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Musannif
Kendü Hâlin Şerh İtdügin Beyân İder </span></b><span style="font-size:11.0pt;
font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Aklum
yokdur kendü kaydum yiyeyüm <o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Hâl�'... (length=5146)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'musannifkendü halin şerh itdügin beyan ider aklumyokdur kendü kaydum yiyeyüm halümsana idüben diyeyüm niceyıllar oldı ki gelmiş idüm ostorgondaaga hem olmış yalınuzdegül iki kardaş ergenidüm mücerret salta baş adum ömermahlasum deryayidi gazilerbana acayib yaridi hisariçre kardaşum varıdı canudilden bana gayet yarıdı kardaşumçüst idi işine girmişidi on üç dört yaşına şahin atum üstine gelenegayet besleridümanı anunçün ben kardaşumıkurtara sağ u esen irigürbüz '... (length=765)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Babinger,
Franz (1992). <i>Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri</i>. (çev. Coşkun Üçok)
Ankara: KB Yay.<o:p></o:p></span></p><p>

</p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bayraktar,
Semanur (2019). <i>Ömer Derya Bey'in Estergon Fetihnamesi (Metin-İnceleme)</i>.
Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.<o:p></o:p></span></p>' (length=498)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'babingerfranz 1992 osmanlı tarih yazarları ve eserleri çev coşkun üçokankara kb yay bayraktarsemanur 2019 ömer derya beyin estergon fetihnamesi metininceleme yüksek lisans tezi samsun ondokuz mayıs üniversitesi' (length=220)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'deryai ömer derya bey divan şairi tezkirelerde ve diğer biyografikaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan askerşairlerdendir önceleri levend daha sonra ağa en son olmuştur imparatorun macaristan baş konumatını fürst karl von mansfeld tarafından granestergonın zabt edildiği 1003 1595te on yıl türkler tarafındangeri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır babinger 1992 149 eseriniçerisinde kendisi gibi olan bir küçük kardeşi de olduğunubelirtmektedir bayraktar 2019 1'... (length=2127)
   'M_YAZAR' => string 'Dr. Öğr. Üyesi Abdullah UĞUR' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi abdullah uğur' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => null
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-12-13' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '800' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14577' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'deryai-ozer-derya-bey' (length=21)
   'M_ADI' => string 'DERYÂÎ, Ömer Deryâ Bey' (length=26)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'deryai ömer derya bey divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1040\'dan sonra' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1630’dan sonra' (length=16)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tezkirelerde ve diğer biyografi
kaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan Ömer Deryâ Bey asker
şairlerdendir. Önceleri levend daha sonra ağa ve en son bey olmuştur.
İmparator’un Macaristan baş konumatını Fürst Karl von Mansfeld tarafından Gran
(Estergon)’ın zabt edildiği 1003/1595’te ve on yıl sonra Türkler tarafından
geri alındığında'... (length=2069)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tezkirelerde ve diğer biyografikaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan ömer derya bey askerşairlerdendir önceleri levend daha sonra ağa en son olmuştur imparatorun macaristan baş konumatını fürst karl von mansfeld tarafından granestergonın zabt edildiği 1003 1595te on yıl türkler tarafındangeri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır babinger 1992 149 eseriniçerisinde kendisi gibi olan bir küçük kardeşi de olduğunubelirtmektedir bayraktar 2019 100 beyin bilinen tek '... (length=1210)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Musannif
Kendü Hâlin Şerh İtdügin Beyân İder </span></b><span style="font-size:11.0pt;
font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Aklum
yokdur kendü kaydum yiyeyüm <o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Hâl�'... (length=5146)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'musannifkendü halin şerh itdügin beyan ider aklumyokdur kendü kaydum yiyeyüm halümsana idüben diyeyüm niceyıllar oldı ki gelmiş idüm ostorgondaaga hem olmış yalınuzdegül iki kardaş ergenidüm mücerret salta baş adum ömermahlasum deryayidi gazilerbana acayib yaridi hisariçre kardaşum varıdı canudilden bana gayet yarıdı kardaşumçüst idi işine girmişidi on üç dört yaşına şahin atum üstine gelenegayet besleridümanı anunçün ben kardaşumıkurtara sağ u esen irigürbüz '... (length=765)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Babinger,
Franz (1992). <i>Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri</i>. (çev. Coşkun Üçok)
Ankara: KB Yay.<o:p></o:p></span></p><p>

</p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bayraktar,
Semanur (2019). <i>Ömer Derya Bey'in Estergon Fetihnamesi (Metin-İnceleme)</i>.
Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.<o:p></o:p></span></p>' (length=498)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'babingerfranz 1992 osmanlı tarih yazarları ve eserleri çev coşkun üçokankara kb yay bayraktarsemanur 2019 ömer derya beyin estergon fetihnamesi metininceleme yüksek lisans tezi samsun ondokuz mayıs üniversitesi' (length=220)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'deryai ömer derya bey divan şairi tezkirelerde ve diğer biyografikaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan askerşairlerdendir önceleri levend daha sonra ağa en son olmuştur imparatorun macaristan baş konumatını fürst karl von mansfeld tarafından granestergonın zabt edildiği 1003 1595te on yıl türkler tarafındangeri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır babinger 1992 149 eseriniçerisinde kendisi gibi olan bir küçük kardeşi de olduğunubelirtmektedir bayraktar 2019 1'... (length=2127)
   'M_YAZAR' => string 'Dr. Öğr. Üyesi Abdullah UĞUR' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi abdullah uğur' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => null
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-12-13' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '800' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1630’dan' (length=10)
   1 => string 'sonra' (length=5)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14577' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'deryai-ozer-derya-bey' (length=21)
   'M_ADI' => string 'DERYÂÎ, Ömer Deryâ Bey' (length=26)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'deryai ömer derya bey divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1040\'dan sonra' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1630’dan sonra' (length=16)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tezkirelerde ve diğer biyografi
kaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan Ömer Deryâ Bey asker
şairlerdendir. Önceleri levend daha sonra ağa ve en son bey olmuştur.
İmparator’un Macaristan baş konumatını Fürst Karl von Mansfeld tarafından Gran
(Estergon)’ın zabt edildiği 1003/1595’te ve on yıl sonra Türkler tarafından
geri alındığında'... (length=2069)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tezkirelerde ve diğer biyografikaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan ömer derya bey askerşairlerdendir önceleri levend daha sonra ağa en son olmuştur imparatorun macaristan baş konumatını fürst karl von mansfeld tarafından granestergonın zabt edildiği 1003 1595te on yıl türkler tarafındangeri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır babinger 1992 149 eseriniçerisinde kendisi gibi olan bir küçük kardeşi de olduğunubelirtmektedir bayraktar 2019 100 beyin bilinen tek '... (length=1210)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Musannif
Kendü Hâlin Şerh İtdügin Beyân İder </span></b><span style="font-size:11.0pt;
font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Aklum
yokdur kendü kaydum yiyeyüm <o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Hâl�'... (length=5146)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'musannifkendü halin şerh itdügin beyan ider aklumyokdur kendü kaydum yiyeyüm halümsana idüben diyeyüm niceyıllar oldı ki gelmiş idüm ostorgondaaga hem olmış yalınuzdegül iki kardaş ergenidüm mücerret salta baş adum ömermahlasum deryayidi gazilerbana acayib yaridi hisariçre kardaşum varıdı canudilden bana gayet yarıdı kardaşumçüst idi işine girmişidi on üç dört yaşına şahin atum üstine gelenegayet besleridümanı anunçün ben kardaşumıkurtara sağ u esen irigürbüz '... (length=765)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Babinger,
Franz (1992). <i>Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri</i>. (çev. Coşkun Üçok)
Ankara: KB Yay.<o:p></o:p></span></p><p>

</p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bayraktar,
Semanur (2019). <i>Ömer Derya Bey'in Estergon Fetihnamesi (Metin-İnceleme)</i>.
Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.<o:p></o:p></span></p>' (length=498)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'babingerfranz 1992 osmanlı tarih yazarları ve eserleri çev coşkun üçokankara kb yay bayraktarsemanur 2019 ömer derya beyin estergon fetihnamesi metininceleme yüksek lisans tezi samsun ondokuz mayıs üniversitesi' (length=220)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'deryai ömer derya bey divan şairi tezkirelerde ve diğer biyografikaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan askerşairlerdendir önceleri levend daha sonra ağa en son olmuştur imparatorun macaristan baş konumatını fürst karl von mansfeld tarafından granestergonın zabt edildiği 1003 1595te on yıl türkler tarafındangeri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır babinger 1992 149 eseriniçerisinde kendisi gibi olan bir küçük kardeşi de olduğunubelirtmektedir bayraktar 2019 1'... (length=2127)
   'M_YAZAR' => string 'Dr. Öğr. Üyesi Abdullah UĞUR' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi abdullah uğur' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => null
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-12-13' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '800' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14577 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1630’dan' (length=10)
   1 => string 'sonra' (length=5)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14577' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'deryai-ozer-derya-bey' (length=21)
   'M_ADI' => string 'DERYÂÎ, Ömer Deryâ Bey' (length=26)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'deryai ömer derya bey divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1040\'dan sonra' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1630’dan sonra' (length=16)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tezkirelerde ve diğer biyografi
kaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan Ömer Deryâ Bey asker
şairlerdendir. Önceleri levend daha sonra ağa ve en son bey olmuştur.
İmparator’un Macaristan baş konumatını Fürst Karl von Mansfeld tarafından Gran
(Estergon)’ın zabt edildiği 1003/1595’te ve on yıl sonra Türkler tarafından
geri alındığında'... (length=2069)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tezkirelerde ve diğer biyografikaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan ömer derya bey askerşairlerdendir önceleri levend daha sonra ağa en son olmuştur imparatorun macaristan baş konumatını fürst karl von mansfeld tarafından granestergonın zabt edildiği 1003 1595te on yıl türkler tarafındangeri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır babinger 1992 149 eseriniçerisinde kendisi gibi olan bir küçük kardeşi de olduğunubelirtmektedir bayraktar 2019 100 beyin bilinen tek '... (length=1210)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Musannif
Kendü Hâlin Şerh İtdügin Beyân İder </span></b><span style="font-size:11.0pt;
font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Aklum
yokdur kendü kaydum yiyeyüm <o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Hâl�'... (length=5146)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'musannifkendü halin şerh itdügin beyan ider aklumyokdur kendü kaydum yiyeyüm halümsana idüben diyeyüm niceyıllar oldı ki gelmiş idüm ostorgondaaga hem olmış yalınuzdegül iki kardaş ergenidüm mücerret salta baş adum ömermahlasum deryayidi gazilerbana acayib yaridi hisariçre kardaşum varıdı canudilden bana gayet yarıdı kardaşumçüst idi işine girmişidi on üç dört yaşına şahin atum üstine gelenegayet besleridümanı anunçün ben kardaşumıkurtara sağ u esen irigürbüz '... (length=765)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Babinger,
Franz (1992). <i>Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri</i>. (çev. Coşkun Üçok)
Ankara: KB Yay.<o:p></o:p></span></p><p>

</p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bayraktar,
Semanur (2019). <i>Ömer Derya Bey'in Estergon Fetihnamesi (Metin-İnceleme)</i>.
Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.<o:p></o:p></span></p>' (length=498)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'babingerfranz 1992 osmanlı tarih yazarları ve eserleri çev coşkun üçokankara kb yay bayraktarsemanur 2019 ömer derya beyin estergon fetihnamesi metininceleme yüksek lisans tezi samsun ondokuz mayıs üniversitesi' (length=220)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'deryai ömer derya bey divan şairi tezkirelerde ve diğer biyografikaynaklarında hayatı hakkında bilgi bulunmayan askerşairlerdendir önceleri levend daha sonra ağa en son olmuştur imparatorun macaristan baş konumatını fürst karl von mansfeld tarafından granestergonın zabt edildiği 1003 1595te on yıl türkler tarafındangeri alındığında asker olarak orada bulunmaktadır babinger 1992 149 eseriniçerisinde kendisi gibi olan bir küçük kardeşi de olduğunubelirtmektedir bayraktar 2019 1'... (length=2127)
   'M_YAZAR' => string 'Dr. Öğr. Üyesi Abdullah UĞUR' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi abdullah uğur' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => null
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-12-13' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '800' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('deryai ömer derya bey divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14577 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=173)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1630’dan' (length=10)
   1 => string 'sonra' (length=5)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)