DÎDÂR, Ma'den-emîni-zâde Osman Bey

(d. ?/? - ö. 1256/1840-41)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman Bey’dir. Ma'den emîni Abdî Paşa’nın oğludur. Bu sebeple Ma'den-emîni-zâde diye tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1217/1802’de müderris, 1246/1830’da Galata, 1254/1838’de Bursa kadısı oldu. 1256/1840-41’de vefat etti.

Sadeddin Nüzhet Ergun iki şiiriyle beyitlerini yayımladı.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2003).”Dîdâr”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.3. Ankara: AKM Yay. 168.

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı  (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kim söyler aceb rûyuna mekkâre nigâra

Kimdir diyecek çeşmine sehhâre nigâra

 

Aklın şaşırır ra’şe tutar yârini görse

Takrîr idemez derdini bîçâre nigâra

 

Hıfz eyler anı görse de kendi nazarından

Cür’et idemez itmege nezzâre nigâra

 

Dîdâr şu benim gözlerimin yaşına bir bak

Çeşmim ola pür eşk ile fevvâre nigâra

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 94.)