DİDARÎ

(d. ?/? - ö. 1286/1870)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4


19. yüzyıl Bektaşi şairlerinden olan Didarî'ye ait sınırlı bilgiler Turgut Koca ve Sadeddin Nüzhet Ergun tarafından aktarılmıştır. Kayserili olduğu söylenen şairin seksen yaşındayken 1870 yılında vefat ettiği söylenmektedir (Koca 1990: 394). Borlu bir şair olan Vahdî Efendi'den aktarılan bilgilere göre şair saz çalmakta ustadır ve eserleri âşıklar tarafından sıklıkla okunmaktadır (Ergun 1944: 289). Aruz ve hece vezninin her ikisini de kullanan şaire ait bir müemmes ve üç adet nefes Turgut Koca ve Sadeddin Nüzhet Ergun tarafından günümüze ulaştırılmıştır.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi: Bektâşî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 03.03.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Müemmes

Saâdet tâci âlemde o şâh-ı pür vefanındır

Hakikatte hilâfet pâdişâhrı evliyânındır

Cihâd-ı ekber etmek server-i ceyş-i gazânındır

Bu cümle feth ü nusrat Şîr-i merdân-i Hudâ’nındır

Cemî’-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ’nındır

 

Habîb-i Kibriya'nın mahrem-i esrâr-ı irfânı

Nedîm-i bezm-i hâs-ı Hazret-i mahbûb-i Sübhânı

Ulûm-i min ledün ikliminin şehbâz-ı sultânı

Erenler hâliyâ pâdişâhın abd-i derbânı

Cemî'-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ'nındır

 

Siyâdet Âl ü evlâda Hasen Hulk-ır-Rızâ'dandır

Şerâfet ehl-i îmâna Hüseyn-i Kerbelâ’dandır

Tarikat ehl-i aşka sâhib-i Âl-i abâ’dandır

Türâb-ı lâyezâl-i sâki-i bezm-i bakadandır

Cemî’-i saltanat şevleetmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ’nındır

 

Teberrâ kılmağa her dem bizim fermânımız yardır

Tevellâ ehli abdalız kavî burhânımız vardır

Muhibb-i hânedânız biz bizim devrânımız vardır

Tesellâmız budur dâim ana îmânımız vardır

 Cemî’-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ’nındır

 

Akıttı Zülfikar’iyle nice dem hûn-î a’dâyı

Muhabbetle edüb bende şeh-i devrâna dârâyı

Nice ben sevmeyim ol zât-ı bîhemtâ-yi rarnâyî

Senâgûyendesi Dîdar okur bu beyt-i garrâyı

 Cemî'-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ'nındır

 Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Murtezâ’nındır

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 394-395

 

Nefes

Lâmekân ilinden bir sada geldi

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

Kalbi müminana bir safa geldi

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

 

Velâdet günüdür Hak Mürteza’nın

Şimşiri kudretle ol Kibriyanın 

Nârei Hayder tek açıp dehanın

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

 

Bugün huruç, eder cümle mevcudat

Bu dem kıyam eder Yevm-i arasat

Bu demde açılır mü’mine mir’at

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

 

Zirûh, gayri zirûh baş keser

Şah'a Bu dem izin olup gelirler caha

Fescüdû emrile ol yüzü Maha

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

 

Bunda handan olur kalbi mükedder

Gözyaşları olur lâl ü mücevher 

Lânet et Yezid’e Didarî kemter

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 396-397.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
2MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİCABÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİCABÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİCABÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİCABÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
14MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HİCABÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle