EDHEM BEY, Musâhib-zâde, Enderunlu

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

II. Mahmûd dönemi (1808-1839) şairlerindendir. Musâhib-zâde sanıyla tanındı. Enderun'da yetişti. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şiirine örnek Tayyâr-zâde Atâ Târîhi'ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Nev-bahâr irdi yine kesb‑i mesâr eyyâmıdır

Zevk idüp gel gül açıl ey gül-izâr eyyâmıdır

Bülbül-i şeydâlara feryâd u zâr eyyâmıdır

Azm-i gülşen eyle cânânım bahâr eyyâmıdır

 

Gonca reng alsun görüp ruhsâr-ı âlinden senin

Nükhet alsun sünbül ü ful zülf ü hâlinden senin

İbret alsun serv kadd-i i'tidâlinden senin

Azm-i gülşen eyle cânânım bahâr eyyâmıdır

 

Serv-i nâzım eyle bâgı sû-be-sû geşt ü güzâr

Girye-i çeşmim gibi çaglar hemîşe cûy-bâr

Hâl‑i âşıkdır dem-â-dem âh u zâr eyler hezâr

Azm-i gülşen eyle cânânım bahâr eyyâmıdır

 

Sahn-ı sînem cilve-gâh olsun sana eyle hırâm

Lutf idüp kıl Edhem-i şeydâyı mesrûr u be-kâm

Hâsılı bezm-i çemende olsun icrâ-yı merâm

Azm-i gülşen eyle cânânım bahâr eyyâmıdır

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 561.)