ENÎS, Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Adı Enîs'tir. Bandırmalı Şeyh Yusuf Nizameddin Efendi'nin oğlu olduğundan Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi olarak tanındı. Celvetî tarikatı şeyhlerindendi. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 482)’ye göre Sultan I. Abdülhamid devrinde (1774-1789) vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şefkat Tezkiresi (Kılıç yty.: 14) ile Türk Şairleri (Ergun 1936-1945: 1286-1287)’nde bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 482.

Cunbur, Müjgân (2003). “Enîs”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 347. 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Enis (Bandırmalızâde)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1286-1287.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  114.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.08.2014]. 14.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 78.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). C. 3. “Enis (Bandırmalızâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 48. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşdü ezelî dillere gavgâ-yı muhabbet

Yokdur ebedî faysal-ı da‘vâ-yı muhabbet

 

Âsaf geçinir akl-ı münevver ona her dem 

Emrine şerîk etdi o dânâ-yı muhabbet

 

Ma‘mûr gönüldür ona lâne ezelîden

Konmaz ebedî lâşeye Ankâ-yı muhabbet 

 

Âhir şeb-i zülfüne düşürdü onu Leylâ

Göstermedi Kaysa günü sevdâ-yı muhabbet

 

Pür-şerha vü pür-nâle durur sîne-i uşşâk

Arz eyleyeli hâlini bu nây-ı muhabbet

 

Göstermedi yüz âyine-sâf ister Enîsâ

Sil gayrıyı dilden ola me’vâ-yı muhabbet

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.08.2014]. 14.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10958' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4080' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enis-bandirmalizade-seyh-seyyid' (length=31)
   'M_ADI' => string 'ENÎS, Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi' (length=54)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Adı Enîs'tir. Bandırmalı Şeyh Yusuf Nizameddin&nbsp;Efendi'nin oğlu olduğundan Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi olarak tanındı. Celvetî tarikatı şeyhlerindendi. <em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 482)’ye göre Sultan I. Abdülhamid devrinde (1774-1789) vefat etti.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. <i>Şefkat Tezkiresi</i> (Kılıç yty.: 14) ile <em>Türk Şairleri</em> (Ergun 1936-1945: 1286-1287)’nde bir gazeli ye'... (length=530)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı şeyh yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan bandırmalızade seyyid enis efendi olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır' (length=439)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b style="">Gazel</b></p> <p>Düşdü ezelî dillere gavgâ-yı muhabbet</p> <p>Yokdur ebedî faysal-ı da‘vâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Âsaf geçinir akl-ı münevver ona her dem </p> <p>Emrine şerîk etdi o dânâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Ma‘mûr gönüldür ona lâne ezelîden</p> <p>Konmaz ebedî lâşeye Ankâ-yı muhabbet </p> <p> </p> <p>Âhir şeb-i zülfüne düşürdü onu Leylâ</p> <p>Göstermedi Kaysa günü sevdâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Pür-şerha vü pür-nâle du'... (length=900)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi faysalı davayı asaf geçinir aklı münevver ona her dem emrine şerik etdi o danayı mamür gönüldür lane ezeliden konmaz laşeye ankayı ahir şebi zülfüne düşürdü onu leyla göstermedi kaysa günü sevdayı pürşerha vü pürnale durur sinei uşşak arz eyleyeli halini bu nayı yüz ayinesaf ister enisa sil gayrıyı dilden ola mevayı kılıç filiz hzl yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr'... (length=570)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 482.</p> <p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2003).&nbsp;“Enîs”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 3. Ankara: AKM Yay. 347.&nbsp;</p> <p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Enis (Bandırmalızâde)”. <em>Türk Şairleri. </em>C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1286-1287.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpek'... (length=1385)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 482 cunbur müjgan 2003 enis türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi 3 ankara akm 347 ergun sadettin nüzhet 19361945 bandırmalızade şairleri bozkurt matbaası 12861287 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ktb 114 kılıç filiz yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10'... (length=707)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi'... (length=1442)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1056' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10958' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4080' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enis-bandirmalizade-seyh-seyyid' (length=31)
   'M_ADI' => string 'ENÎS, Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi' (length=54)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Adı Enîs'tir. Bandırmalı Şeyh Yusuf Nizameddin&nbsp;Efendi'nin oğlu olduğundan Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi olarak tanındı. Celvetî tarikatı şeyhlerindendi. <em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 482)’ye göre Sultan I. Abdülhamid devrinde (1774-1789) vefat etti.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. <i>Şefkat Tezkiresi</i> (Kılıç yty.: 14) ile <em>Türk Şairleri</em> (Ergun 1936-1945: 1286-1287)’nde bir gazeli ye'... (length=530)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı şeyh yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan bandırmalızade seyyid enis efendi olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır' (length=439)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b style="">Gazel</b></p> <p>Düşdü ezelî dillere gavgâ-yı muhabbet</p> <p>Yokdur ebedî faysal-ı da‘vâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Âsaf geçinir akl-ı münevver ona her dem </p> <p>Emrine şerîk etdi o dânâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Ma‘mûr gönüldür ona lâne ezelîden</p> <p>Konmaz ebedî lâşeye Ankâ-yı muhabbet </p> <p> </p> <p>Âhir şeb-i zülfüne düşürdü onu Leylâ</p> <p>Göstermedi Kaysa günü sevdâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Pür-şerha vü pür-nâle du'... (length=900)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi faysalı davayı asaf geçinir aklı münevver ona her dem emrine şerik etdi o danayı mamür gönüldür lane ezeliden konmaz laşeye ankayı ahir şebi zülfüne düşürdü onu leyla göstermedi kaysa günü sevdayı pürşerha vü pürnale durur sinei uşşak arz eyleyeli halini bu nayı yüz ayinesaf ister enisa sil gayrıyı dilden ola mevayı kılıç filiz hzl yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr'... (length=570)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 482.</p> <p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2003).&nbsp;“Enîs”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 3. Ankara: AKM Yay. 347.&nbsp;</p> <p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Enis (Bandırmalızâde)”. <em>Türk Şairleri. </em>C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1286-1287.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpek'... (length=1385)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 482 cunbur müjgan 2003 enis türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi 3 ankara akm 347 ergun sadettin nüzhet 19361945 bandırmalızade şairleri bozkurt matbaası 12861287 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ktb 114 kılıç filiz yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10'... (length=707)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi'... (length=1442)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1056' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10958' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4080' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enis-bandirmalizade-seyh-seyyid' (length=31)
   'M_ADI' => string 'ENÎS, Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi' (length=54)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Adı Enîs'tir. Bandırmalı Şeyh Yusuf Nizameddin&nbsp;Efendi'nin oğlu olduğundan Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi olarak tanındı. Celvetî tarikatı şeyhlerindendi. <em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 482)’ye göre Sultan I. Abdülhamid devrinde (1774-1789) vefat etti.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. <i>Şefkat Tezkiresi</i> (Kılıç yty.: 14) ile <em>Türk Şairleri</em> (Ergun 1936-1945: 1286-1287)’nde bir gazeli ye'... (length=530)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı şeyh yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan bandırmalızade seyyid enis efendi olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır' (length=439)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b style="">Gazel</b></p> <p>Düşdü ezelî dillere gavgâ-yı muhabbet</p> <p>Yokdur ebedî faysal-ı da‘vâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Âsaf geçinir akl-ı münevver ona her dem </p> <p>Emrine şerîk etdi o dânâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Ma‘mûr gönüldür ona lâne ezelîden</p> <p>Konmaz ebedî lâşeye Ankâ-yı muhabbet </p> <p> </p> <p>Âhir şeb-i zülfüne düşürdü onu Leylâ</p> <p>Göstermedi Kaysa günü sevdâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Pür-şerha vü pür-nâle du'... (length=900)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi faysalı davayı asaf geçinir aklı münevver ona her dem emrine şerik etdi o danayı mamür gönüldür lane ezeliden konmaz laşeye ankayı ahir şebi zülfüne düşürdü onu leyla göstermedi kaysa günü sevdayı pürşerha vü pürnale durur sinei uşşak arz eyleyeli halini bu nayı yüz ayinesaf ister enisa sil gayrıyı dilden ola mevayı kılıç filiz hzl yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr'... (length=570)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 482.</p> <p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2003).&nbsp;“Enîs”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 3. Ankara: AKM Yay. 347.&nbsp;</p> <p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Enis (Bandırmalızâde)”. <em>Türk Şairleri. </em>C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1286-1287.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpek'... (length=1385)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 482 cunbur müjgan 2003 enis türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi 3 ankara akm 347 ergun sadettin nüzhet 19361945 bandırmalızade şairleri bozkurt matbaası 12861287 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ktb 114 kılıç filiz yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10'... (length=707)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi'... (length=1442)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1056' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('şeyh' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10958 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=146)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10958' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4080' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enis-bandirmalizade-seyh-seyyid' (length=31)
   'M_ADI' => string 'ENÎS, Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi' (length=54)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Adı Enîs'tir. Bandırmalı Şeyh Yusuf Nizameddin&nbsp;Efendi'nin oğlu olduğundan Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi olarak tanındı. Celvetî tarikatı şeyhlerindendi. <em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 482)’ye göre Sultan I. Abdülhamid devrinde (1774-1789) vefat etti.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. <i>Şefkat Tezkiresi</i> (Kılıç yty.: 14) ile <em>Türk Şairleri</em> (Ergun 1936-1945: 1286-1287)’nde bir gazeli ye'... (length=530)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı şeyh yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan bandırmalızade seyyid enis efendi olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır' (length=439)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b style="">Gazel</b></p> <p>Düşdü ezelî dillere gavgâ-yı muhabbet</p> <p>Yokdur ebedî faysal-ı da‘vâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Âsaf geçinir akl-ı münevver ona her dem </p> <p>Emrine şerîk etdi o dânâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Ma‘mûr gönüldür ona lâne ezelîden</p> <p>Konmaz ebedî lâşeye Ankâ-yı muhabbet </p> <p> </p> <p>Âhir şeb-i zülfüne düşürdü onu Leylâ</p> <p>Göstermedi Kaysa günü sevdâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Pür-şerha vü pür-nâle du'... (length=900)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi faysalı davayı asaf geçinir aklı münevver ona her dem emrine şerik etdi o danayı mamür gönüldür lane ezeliden konmaz laşeye ankayı ahir şebi zülfüne düşürdü onu leyla göstermedi kaysa günü sevdayı pürşerha vü pürnale durur sinei uşşak arz eyleyeli halini bu nayı yüz ayinesaf ister enisa sil gayrıyı dilden ola mevayı kılıç filiz hzl yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr'... (length=570)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 482.</p> <p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2003).&nbsp;“Enîs”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 3. Ankara: AKM Yay. 347.&nbsp;</p> <p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Enis (Bandırmalızâde)”. <em>Türk Şairleri. </em>C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1286-1287.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpek'... (length=1385)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 482 cunbur müjgan 2003 enis türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi 3 ankara akm 347 ergun sadettin nüzhet 19361945 bandırmalızade şairleri bozkurt matbaası 12861287 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ktb 114 kılıç filiz yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10'... (length=707)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi'... (length=1442)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1056' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10958 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10958' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4080' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enis-bandirmalizade-seyh-seyyid' (length=31)
   'M_ADI' => string 'ENÎS, Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi' (length=54)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Adı Enîs'tir. Bandırmalı Şeyh Yusuf Nizameddin&nbsp;Efendi'nin oğlu olduğundan Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi olarak tanındı. Celvetî tarikatı şeyhlerindendi. <em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 482)’ye göre Sultan I. Abdülhamid devrinde (1774-1789) vefat etti.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. <i>Şefkat Tezkiresi</i> (Kılıç yty.: 14) ile <em>Türk Şairleri</em> (Ergun 1936-1945: 1286-1287)’nde bir gazeli ye'... (length=530)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı şeyh yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan bandırmalızade seyyid enis efendi olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır' (length=439)
   'M_ESERLERI' => string '<p><b style="">Gazel</b></p> <p>Düşdü ezelî dillere gavgâ-yı muhabbet</p> <p>Yokdur ebedî faysal-ı da‘vâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Âsaf geçinir akl-ı münevver ona her dem </p> <p>Emrine şerîk etdi o dânâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Ma‘mûr gönüldür ona lâne ezelîden</p> <p>Konmaz ebedî lâşeye Ankâ-yı muhabbet </p> <p> </p> <p>Âhir şeb-i zülfüne düşürdü onu Leylâ</p> <p>Göstermedi Kaysa günü sevdâ-yı muhabbet</p> <p> </p> <p>Pür-şerha vü pür-nâle du'... (length=900)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi faysalı davayı asaf geçinir aklı münevver ona her dem emrine şerik etdi o danayı mamür gönüldür lane ezeliden konmaz laşeye ankayı ahir şebi zülfüne düşürdü onu leyla göstermedi kaysa günü sevdayı pürşerha vü pürnale durur sinei uşşak arz eyleyeli halini bu nayı yüz ayinesaf ister enisa sil gayrıyı dilden ola mevayı kılıç filiz hzl yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr'... (length=570)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 482.</p> <p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2003).&nbsp;“Enîs”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 3. Ankara: AKM Yay. 347.&nbsp;</p> <p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Enis (Bandırmalızâde)”. <em>Türk Şairleri. </em>C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1286-1287.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpek'... (length=1385)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 482 cunbur müjgan 2003 enis türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi 3 ankara akm 347 ergun sadettin nüzhet 19361945 bandırmalızade şairleri bozkurt matbaası 12861287 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ktb 114 kılıç filiz yty şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10'... (length=707)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir adı enistir bandırmalı yusuf nizameddin efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı celveti tarikatı şeyhlerindendi sicilli osmani akbayar 1996 482ye göre sultan ı abdülhamid devrinde 17741789 vefat etti eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır şefkat tezkiresi kılıç yty 14 ile türk şairleri ergun 19361945 12861287nde gazeli yer almaktadır gazel düşdü ezeli dillere gavgayı muhabbet yokdur ebedi'... (length=1442)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1056' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('enis bandırmalızade şeyh seyyid efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10958 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=192)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)