ENVERÎ, Ahmed Enverî Efendi

(d. ?/? - ö. 1301/1884)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Enverî Efendi'dir. İstanbul'a gelip Başmuhasebe Kalemi'ne girdi. Bir süre sonra burada İhtisâb başkâtibi oldu. Daha sonra Sadaret Mektûbî Kalemine girip Tahrîrât kâtipliğiyle Şam'a gönderildi. 1277/1860 senesinde Meclis-i Rüsûmât'ın teşekkülünde buranın reisi oldu ve ûlâ sınıf-ı evveli rütbesini aldı. Muharrem 1280/1863'te Dîvân-ı Muhâsebât üyesi oldu. Aynı senenin Zilhicce ayında Varidât muhasebecisi görevine getirildi. Zilhicce 1283/1866'da tekrar Dîvân-ı Muhasebat üyesi oldu. Safer 1284/1867'de Hüküm Komisyonu'na reis olup buradan ayrıldıktan sonra da Dîvân-ı İstînâf reisi olarak atandı. Bu görevinden azledildi. Safer 1291/1874'te ikinci defa olarak Dîvân-ı İstînâf reisi oldu ve bu görevinde iken emekliye ayrıldı. Ramazan 1301/1884'te vefat etti. Üsküdar'da defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre kâtip ve şair idi (Mehmed Süreyyâ 1308: 441).

Kaynakça

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler