ENVERÎ, Sa'dullâh Enverî Efendi

(d. ?/? - ö. 1265/1848)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sa'dullâh Enverî Efendi'dir. Enverî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Dîvân-ı Hümâyûn kaleminden yetişti. Bazı vezirlere ve özellikle Selîm Mehmed Paşa'ya divan kâtibi oldu. 1246/1830 senesinde Küçük Kale tezkirecilğine getirildi. 1248/1832 yılında Âmedî hulefâsı sınıfına dahil oldu. 1253/1837 senesinde hâriciye kâtipliği görevi verildi. Sonra hâriciye mektupçusu oldu. 1255/1839 yılında ticaret müsteşarlığına, 1259/1843 senesinde de Meclis-i Vâlâ üyeliğine getirildi. Aynı yıl Erzurum'da İran murahhası ile görüşmeye memur edildi. Dönüşünde Meclis-i Vâlâ üyeliğinden azlolundu. 1261/1845 senesinde tekrar bu göreve getirildi. 1263/1847 yılında ticaret nazır vekili oldu. 1265/1848 senesinde vefat etti.

Daha çok inşadaki gücüyle tanınan Enverî'nin az sayıda da olsa güzel şiirleri de bulunmaktadır. Bir gazeline şair Nâtıkî'nin nazire yazması onun şiirde de tanındığını göstermektedir (Ergun 1936-1945: 1303).

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ben seni yâr-ı gâr zann itdim

Kendime gam-güsâr zann itdim

Hasretinle iki gözümden akan

Eşkimi cûy-bâr zann itdim

Hat-ı sebzin görünce rûyunda

Mevsim-i nev-bahâr zann itdim

Nûş-ı meyden arak döken yüzünü

Bir gül-i jâle-dâr zann itdim

Gelicek bezme bagteten ol mâh

Şeb-i târı nehâr zann itdim

Şi'r ü inşâyı eylemek tahsîl

Bâ'is-i i'tibâr zann itdim

Enverî dâg-ı hecr-i yâr ile

Sînemi lâle-zâr zann itdim

(Ergun, Sadeddin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. III. İstanbul. 1303.)