ES'AD, Meşaleci-zâde Es'ad Bey

(d. ?/? - ö. 1208/1793-94)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Es'ad’dır. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 488)’de Mehmed Es'ad’dır. Erzurum Valisi Meşaleci İbrahim Paşa’nın oğlu olduğundan Meşaleci-zâde Es'ad Bey olarak tanındı. İstanbul’da medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. 1208/1793-94 yılında vefat etti. “Cennet içre kıla Es‘ad Begi hemdem-i sü‘edâ” mısraı vefat tarihini göstermektedir. Vefat tarihi Sicill-i Osmanî (1996: 489)’de 23 Cemaziyelâhır 1203/21 Mart 1789 olarak verilmiştir. Mezarı Edirnekapı dışında Otakçılar'da Hayret Tekkesi denilen yerdedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin Tezkiresi (1271: 12)’nde iki beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 488.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Esad (Meşalecizâde)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1325.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 12.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 38.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir. Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 419-420.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). C. 3. “Esad Efendi (Meşalecizâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 85. 

Ünver, Niyazi (2003). “Esad”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 423.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.05.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Ta‘n-ı rakîb ma‘nî-i teşrîfin olmasın

Sen kalma ana gel kerem ile mürüvvet et

 

Ögren lisân-ı asr u rüsûm-ı zamâneyi

Bak tab‘-ı nâsa vakte münâsib tekellüm et

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 12.)