ESRÂR, Enderunlu

(d. ?/? - ö. 1259/1843)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi bilinmemektedir. Enderun'dan yetiştiği için Enderunlu Şeyh Esrâr Efendi sanıyla tanındı. Tam künyesi Aydınoğlu Tekkesi Şeyh-zâdesi Serheng-i Hazîneli Derviş Esrâr Efendi'dir. Sesi güzel olduğundan saray hanendelerinin çavuşluğuna getirildi. Bir süre bu görevi yaptıktan sonra saraydan çıkarıldı. Daha sonra Aydınoğlu Tekkesi şeyhi oldu ve hayatını Aydınoğlu Tekkesi'nde geçirdi. Adı geçen tekkede vefat etti. "Tuyıcak ahbâbı fevtin didiler târîhini / Vây vây Esrâr Efendi aramızdan oldı sır (1259)" ölümüne düşürülen tarihtir.

Fatîn'e göre "esrâr-ı şi're mahrem bir şâ'ir-i mu'ciz-dem olup eş'âr ve güftârı müstahsen ü müsellem vâki' olmuşdur" (1271: 10).

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu şeb mestâne bezm-i fikre ol rûh-ı revân geldi

Kıyâs itdim ki cism-i mürdeye şevk ile cân geldi

Nola cân içre saklarsam hadeng-i gamze-i yâri

Bu tîrin her biri ol kaşı yâdan armağân geldi

Göñül sad şevk ile raksân olursa var yeri ammâ

Bu şeb âgûş-ı hulyâya o şûh-ı mû-miyân geldi

Görüp bu dûd-ı âhım dâmen-i dildârı terk itdin

Rakîb-i bed-likâ fehm itdi kim işler yaman geldi

Nisâr itdim o şûh-ı bî-vefâya cümleten varım

Fakat cân nakdi kalmışdı anı da aldı yan geldi

Rakîb-i kîne-cûya karşı ey şûh-ı felek-meşreb

Bana böyle hafîfçe âşinâlık pek girân geldi

Senün şevk-i kudûmünle kadehler başladı devre

Meyün de aks-i rûyunla biraz benzine kan geldi

O şûhun nâ'il-i âzârı olmuş gâlibâ Esrâr

Der-i dil-dârdan zîrâ bugün pek şâd-mân geldi

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay. 473.)