FÂNÎ, Kadı Mehmed Çelebi-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkerim’dir. Filibe kadısı ve Şeyh Vefâ Ruznâmesi isimli eserin yazarı olan Mehmed Çelebi’nin oğludur. Zeyrek-zâde’den mülazım olduktan sonra Arabistan kadılığına atandı. 45 akçe payesine ulaştığında vefat etti.

Bu beyti Arabistan’a kadı olduğunda söylemiştir:

Meyl itdi ruhından dil gîsû-yı perîşâna

Rûmilini terk idüp düşdi ‘Arabistâna

 

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biiyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 07.02.2014]

Sungurhan Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi: 07.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nûr-ı hüsnin kim tirâşında o mehveş gösterür

San karanu gicede Mûsâya âteş gösterür 

(Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1151.)