FASÎHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde altı, Pervâne Bey Mecmuası’nda iki, Câmi’u’n-Nezâ’ir’de bir gazeli bulunmaktadır. Bir gazelinin şeyhülislâm Kemal Paşaoğlu’na (1468-1534) nazire olduğuna bakılırsa muhtemelen 15. yüzyıl sonları ve 16. yüzyıl başlarında yaşamış olması gerekir. Kaynaklarda bu Fasîhî mahlaslı bu devirde yaşamış bir Fasîhî’den söz edilmemektedir.

Kaynakça

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi Nr. 5782, vr. 390a.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2017). Edirneli Nazmî Mecma‘u’n-Nezâ’ir (İnceleme - Metin). https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-195954/mecmaun-nezair-edirneli-nazmi.html [Erişim tarihi: 08.10.2021].

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Nr. 406, vr. 341a, 357a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 08.10.2021

Eserlerinden Örnekler

  Çü düşdi penbe-i câna gamuñdan nâ-gehân âteş

 Tolarsa sûz-ı âhumdan ne tañ mülk-i cihân âteş

 Aceb râh-ı mahabbetde ne sırdur bu ki uşşâkuñ

 Gözinden göñline olur hemîşe armagan âteş

 Belâ bâgında huşk itdi nihâl-i ömrümi yâ Rab

 Sirişk-i çeşmüme dilden olalı nâvdân âteş

 Semender gibi olmışdur göñül nâr-ı mihen içre

 Aceb mi dûdmânından virürse bûy-ı cân âteş

 Tenümde her ser-i mûdan çıkar dûd-ı siyâh-ı dil

 Meger kim tâb-ı mihnetden tutupdur üstühân âteş

(Köksal 2017: 728).