FAZLÎ, Nasuhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi

(d. ?/? - ö. 5 Zilhicce 1218/17 Mart 1804)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Fazlullâh’tır. Şeyh Nasûhî Alâ’addin Efendi’nin oğlu olduğundan Nasûhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi olarak tanındı. Üsküdar Doğancılar'daki Nasuhî Tekkesi’ne şeyh oldu. 5 Zilhicce 1218/17 Mart 1804’te vefat etti. Nasûhî Tekkesi’nde babasının yanına defnedildi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Arif Hikmet (Çınarcı 2007: 94)’te bir manzumesinden iki beyti yer almaktadır. 

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (hzl.)(2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.

Galitekin, Ahmed Nezih (hzl.) (2001). Ayvansarayî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı Efendi-Süleymân Besîm Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘ (İstanbul Câmileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar). İstanbul: İşaret Yay. 640-641.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 775.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuara. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 79a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Entâc musavver değil eşkâl-ı emelde

Bî-fâ’ide da‘vâ-yı hüner cümle suverde

Maslûb-ı füsûlunda bu devrin hele râst

Yok cins-i safâ anladıgım nev‘-i beşerde

(Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9963' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2924' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-nasuhizade-seyyid-seyh-mehmed' (length=35)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Nasuhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi' (length=65)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi' (length=66)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Zilhicce 1218' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '17 Mart 1804' (length=12)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Fazlullâh’tır. Şeyh&nbsp;Nasûhî Alâ’addin Efendi’nin oğlu olduğundan Nasûhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi olarak tanındı. Üsküdar Doğancılar'daki Nasuhî Tekkesi’ne şeyh oldu. 5 Zilhicce 1218/17 Mart 1804’te vefat etti. Nasûhî Tekkesi’nde babasının yanına defnedildi.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Arif Hikmet (Çınarcı 2007: 94)’te bir manzumesinden iki beyti yer almaktad'... (length=526)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmed fazlullahtır şeyh nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade seyyid fazlullah fazli efendi olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır' (length=428)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Entâc<strong>&nbsp;</strong>musavver değil eşkâl-ı emelde</p> <p>Bî-fâ’ide da‘vâ-yı hüner cümle suverde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maslûb-ı füsûlunda bu devrin hele râst</p> <p>Yok cins-i safâ anladıgım nev‘-i beşerde</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">(Çınarcı, M. Nuri (2007). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. Gaziantep: Gaziantep Üniv'... (length=555)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüner cümle suverde maslübı füsülunda bu devrin hele rast yok cinsi safa anladıgım nevi beşerde çınarcı m nuri 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94' (length=290)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çınarcı, M. Nuri (hzl.)(2007). <em>Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em>. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.</p> <p>Galitekin, Ahmed Nezih (hzl.) (2001<em>). Ayvansarayî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı Efendi-Süleymân Besîm Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘ (İstanbul Câmileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar)</em>. İstanbul: İşaret Yay. 640-641.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe'... (length=731)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çınarcı m nuri hzl 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94 galitekin ahmed nezih 2001 ayvansarayi hüseyin efendiali satı efendisüleyman besim efendi hadikatülcevami istanbul camileri diğer dinisivil mimari yapılar işaret yay 640641 kurnaz cemal mustafa tatçı mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri c ııı ankara bizim büro 775 silahdarzade emin tezkirei şuara kütüphanesi t 2557 vr 79a' (length=509)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı fazlullahtır nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüne'... (length=1076)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1356' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9963' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2924' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-nasuhizade-seyyid-seyh-mehmed' (length=35)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Nasuhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi' (length=65)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi' (length=66)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Zilhicce 1218' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '17 Mart 1804' (length=12)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Fazlullâh’tır. Şeyh&nbsp;Nasûhî Alâ’addin Efendi’nin oğlu olduğundan Nasûhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi olarak tanındı. Üsküdar Doğancılar'daki Nasuhî Tekkesi’ne şeyh oldu. 5 Zilhicce 1218/17 Mart 1804’te vefat etti. Nasûhî Tekkesi’nde babasının yanına defnedildi.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Arif Hikmet (Çınarcı 2007: 94)’te bir manzumesinden iki beyti yer almaktad'... (length=526)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmed fazlullahtır şeyh nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade seyyid fazlullah fazli efendi olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır' (length=428)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Entâc<strong>&nbsp;</strong>musavver değil eşkâl-ı emelde</p> <p>Bî-fâ’ide da‘vâ-yı hüner cümle suverde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maslûb-ı füsûlunda bu devrin hele râst</p> <p>Yok cins-i safâ anladıgım nev‘-i beşerde</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">(Çınarcı, M. Nuri (2007). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. Gaziantep: Gaziantep Üniv'... (length=555)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüner cümle suverde maslübı füsülunda bu devrin hele rast yok cinsi safa anladıgım nevi beşerde çınarcı m nuri 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94' (length=290)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çınarcı, M. Nuri (hzl.)(2007). <em>Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em>. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.</p> <p>Galitekin, Ahmed Nezih (hzl.) (2001<em>). Ayvansarayî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı Efendi-Süleymân Besîm Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘ (İstanbul Câmileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar)</em>. İstanbul: İşaret Yay. 640-641.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe'... (length=731)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çınarcı m nuri hzl 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94 galitekin ahmed nezih 2001 ayvansarayi hüseyin efendiali satı efendisüleyman besim efendi hadikatülcevami istanbul camileri diğer dinisivil mimari yapılar işaret yay 640641 kurnaz cemal mustafa tatçı mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri c ııı ankara bizim büro 775 silahdarzade emin tezkirei şuara kütüphanesi t 2557 vr 79a' (length=509)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı fazlullahtır nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüne'... (length=1076)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1356' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1804' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9963 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '17' (length=2)
   1 => string 'Mart' (length=4)
   2 => string '1804' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1804' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9963' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2924' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-nasuhizade-seyyid-seyh-mehmed' (length=35)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Nasuhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi' (length=65)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi' (length=66)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Zilhicce 1218' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '17 Mart 1804' (length=12)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Fazlullâh’tır. Şeyh&nbsp;Nasûhî Alâ’addin Efendi’nin oğlu olduğundan Nasûhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi olarak tanındı. Üsküdar Doğancılar'daki Nasuhî Tekkesi’ne şeyh oldu. 5 Zilhicce 1218/17 Mart 1804’te vefat etti. Nasûhî Tekkesi’nde babasının yanına defnedildi.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Arif Hikmet (Çınarcı 2007: 94)’te bir manzumesinden iki beyti yer almaktad'... (length=526)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmed fazlullahtır şeyh nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade seyyid fazlullah fazli efendi olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır' (length=428)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Entâc<strong>&nbsp;</strong>musavver değil eşkâl-ı emelde</p> <p>Bî-fâ’ide da‘vâ-yı hüner cümle suverde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maslûb-ı füsûlunda bu devrin hele râst</p> <p>Yok cins-i safâ anladıgım nev‘-i beşerde</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">(Çınarcı, M. Nuri (2007). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. Gaziantep: Gaziantep Üniv'... (length=555)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüner cümle suverde maslübı füsülunda bu devrin hele rast yok cinsi safa anladıgım nevi beşerde çınarcı m nuri 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94' (length=290)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çınarcı, M. Nuri (hzl.)(2007). <em>Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em>. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.</p> <p>Galitekin, Ahmed Nezih (hzl.) (2001<em>). Ayvansarayî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı Efendi-Süleymân Besîm Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘ (İstanbul Câmileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar)</em>. İstanbul: İşaret Yay. 640-641.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe'... (length=731)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çınarcı m nuri hzl 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94 galitekin ahmed nezih 2001 ayvansarayi hüseyin efendiali satı efendisüleyman besim efendi hadikatülcevami istanbul camileri diğer dinisivil mimari yapılar işaret yay 640641 kurnaz cemal mustafa tatçı mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri c ııı ankara bizim büro 775 silahdarzade emin tezkirei şuara kütüphanesi t 2557 vr 79a' (length=509)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı fazlullahtır nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüne'... (length=1076)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1356' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('şeyh' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9963 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=145)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '17' (length=2)
   1 => string 'Mart' (length=4)
   2 => string '1804' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1804' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9963' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2924' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-nasuhizade-seyyid-seyh-mehmed' (length=35)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Nasuhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi' (length=65)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi' (length=66)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Zilhicce 1218' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '17 Mart 1804' (length=12)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Fazlullâh’tır. Şeyh&nbsp;Nasûhî Alâ’addin Efendi’nin oğlu olduğundan Nasûhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi olarak tanındı. Üsküdar Doğancılar'daki Nasuhî Tekkesi’ne şeyh oldu. 5 Zilhicce 1218/17 Mart 1804’te vefat etti. Nasûhî Tekkesi’nde babasının yanına defnedildi.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Arif Hikmet (Çınarcı 2007: 94)’te bir manzumesinden iki beyti yer almaktad'... (length=526)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmed fazlullahtır şeyh nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade seyyid fazlullah fazli efendi olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır' (length=428)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Entâc<strong>&nbsp;</strong>musavver değil eşkâl-ı emelde</p> <p>Bî-fâ’ide da‘vâ-yı hüner cümle suverde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maslûb-ı füsûlunda bu devrin hele râst</p> <p>Yok cins-i safâ anladıgım nev‘-i beşerde</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">(Çınarcı, M. Nuri (2007). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. Gaziantep: Gaziantep Üniv'... (length=555)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüner cümle suverde maslübı füsülunda bu devrin hele rast yok cinsi safa anladıgım nevi beşerde çınarcı m nuri 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94' (length=290)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çınarcı, M. Nuri (hzl.)(2007). <em>Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em>. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.</p> <p>Galitekin, Ahmed Nezih (hzl.) (2001<em>). Ayvansarayî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı Efendi-Süleymân Besîm Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘ (İstanbul Câmileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar)</em>. İstanbul: İşaret Yay. 640-641.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe'... (length=731)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çınarcı m nuri hzl 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94 galitekin ahmed nezih 2001 ayvansarayi hüseyin efendiali satı efendisüleyman besim efendi hadikatülcevami istanbul camileri diğer dinisivil mimari yapılar işaret yay 640641 kurnaz cemal mustafa tatçı mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri c ııı ankara bizim büro 775 silahdarzade emin tezkirei şuara kütüphanesi t 2557 vr 79a' (length=509)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı fazlullahtır nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüne'... (length=1076)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1356' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9963 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '17' (length=2)
   1 => string 'Mart' (length=4)
   2 => string '1804' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1804' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9963' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2924' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-nasuhizade-seyyid-seyh-mehmed' (length=35)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Nasuhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi' (length=65)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi' (length=66)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Zilhicce 1218' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '17 Mart 1804' (length=12)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Fazlullâh’tır. Şeyh&nbsp;Nasûhî Alâ’addin Efendi’nin oğlu olduğundan Nasûhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi olarak tanındı. Üsküdar Doğancılar'daki Nasuhî Tekkesi’ne şeyh oldu. 5 Zilhicce 1218/17 Mart 1804’te vefat etti. Nasûhî Tekkesi’nde babasının yanına defnedildi.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Arif Hikmet (Çınarcı 2007: 94)’te bir manzumesinden iki beyti yer almaktad'... (length=526)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmed fazlullahtır şeyh nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade seyyid fazlullah fazli efendi olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır' (length=428)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Entâc<strong>&nbsp;</strong>musavver değil eşkâl-ı emelde</p> <p>Bî-fâ’ide da‘vâ-yı hüner cümle suverde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maslûb-ı füsûlunda bu devrin hele râst</p> <p>Yok cins-i safâ anladıgım nev‘-i beşerde</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">(Çınarcı, M. Nuri (2007). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. Gaziantep: Gaziantep Üniv'... (length=555)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüner cümle suverde maslübı füsülunda bu devrin hele rast yok cinsi safa anladıgım nevi beşerde çınarcı m nuri 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94' (length=290)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çınarcı, M. Nuri (hzl.)(2007). <em>Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni</em>. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.</p> <p>Galitekin, Ahmed Nezih (hzl.) (2001<em>). Ayvansarayî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı Efendi-Süleymân Besîm Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘ (İstanbul Câmileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar)</em>. İstanbul: İşaret Yay. 640-641.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe'... (length=731)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çınarcı m nuri hzl 2007 şeyhülislam arif hikmet beyin tezkiretüş şuarası ve transkripsiyonlu metni gaziantep üniversitesi 94 galitekin ahmed nezih 2001 ayvansarayi hüseyin efendiali satı efendisüleyman besim efendi hadikatülcevami istanbul camileri diğer dinisivil mimari yapılar işaret yay 640641 kurnaz cemal mustafa tatçı mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri c ııı ankara bizim büro 775 silahdarzade emin tezkirei şuara kütüphanesi t 2557 vr 79a' (length=509)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı fazlullahtır nasühi alaaddin efendinin oğlu olduğundan nasühizade olarak tanındı üsküdar doğancılardaki nasuhi tekkesine oldu 5 zilhicce 1218 17 mart 1804te vefat etti tekkesinde babasının yanına defnedildi eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır arif hikmet çınarcı 2007 94te manzumesinden iki beyti yer almaktadır entac musavver değil eşkalı emelde bifaide davayı hüne'... (length=1076)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1356' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('fazli nasuhizade seyyid şeyh mehmed fazlullah efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9963 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=203)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '17' (length=2)
   1 => string 'Mart' (length=4)
   2 => string '1804' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1804' (length=4)