FENÂYÎ, Fenâyî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fenâyî hakkındaki bilgilerimiz Sehî Tezkiresi’ndeki bir kaç cümleden ibarettir. Sehî’nin belirttiğine göre Fâtih devri şairlerinden olan Fenâyî, hoş yaratılışlı, zihni açık ve şiirleri sade bir şairdir. “Bedi’î ve beyân” ilminde de mahirdir. Çok sayıda gazeli bulunmaktadır. Aynı zamanda Dîvân sahibidir (Sehî 1325: 70-71). Ancak Sehî’nin sözünü ettiği Fenâyî Dîvân’ının günümüze ulaşmış bir nüshası yoktur. Şairin, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’i ile Pervâne Bey Mecmû’ası’nda bazı gazelleri vardır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2004). “Fenâ’î”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 40.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 30.07.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 54a, 137a, 163b…

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 01.10.2013
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ol mu’anber hat ki var sen serv-i hoş-reftârda

Sanasın kim sebze-i nev-restedür gülzârda

Çîn-i zülfünden benefşe reng ü bû ugruladı

Kim dakup boynına ip gezdürdiler bâzârda

 Dil nazar kıldukça yüzün ayına bulur safâ

Cân gıdâsı var lebün zikr itdügi güftârda

Agzunı fikr eyleyüp didi zamîr-i hurde-dân

Noktadur kim vâki’ olmışdur gül-i bî-hârda

Va’de kılmışdur gözün katl itmek içün cânumı

Vaktdür kim kalmadı tâkat dil-i bîmârda

Bitmedi gülşende bir gül lâle-ruhsârun bigi

Dür dişün lutfı bulınmaz lü’lü’-i şehvârda

Işkı yüz bir sa’di otuz bir Fenâyî’nün dahı

Haftada yidi güni var tonlıg u tîmârda

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 30.07.2013]. 2183.)