FENNÎ, Mehmed Timur Fennî Efendi

(d. ?/? - ö. 1261/1845)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Erzurum'da doğan Fennî'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Timur Fennî Efendi'dir. Şiirlerinde Fennî mahlasını kullandı. Türk aşiretleri şeyhlerinden Söylemez'in torunlarından Molla Mûsâ'nın oğludur. İlk tahsilini Erzurum'da yaptı. Erzurum valisinin takibatına uğradığından Sivas valisine iltica etti. Yedi sene Erzurum'a gelemedi. 1244/1828 senesinde ailesiyle Trabzon'a gitti. Burada vali Hazînedâr-zâde Osman Paşa'nın teveccühünü kazandı. Trabzon'da bazı görevlerde kullanıldı. Sonra Lazistan, Karahisâr-ı Şarkî mütesellimliklerinde bulundu. Gümüşhane eminliği görevine getirildi. Canik kazası muhassıllı olarak görev yaptı. Daha sonra Trabzon'a dönerek hayatını burada devam ettirdi. 1261/1845 senesinde Trabzon'da vefat etti. Önce İmaret kabristanına defnedildi. Daha sonra bu mezarlığın kaldırılmasıyla birlikte mezarı Sülüklü Mezarlığı'nın 29. adasına nakledildi. Mezar kitabesini oğlu Ali Kemâlî Paşa yazmıştır. Büyük oğlu Derviş Ali Kemâlî Paşa Konya valisi, ikinci oğlu İbrâhim Edhem Pertev Paşa ise Kastamonu valisi olmuşlar ve bu görevlerinde iken vefat etmişlerdir. İbrâhim Edhem Pertev Paşa da şairdir.

İbnü'l-Emîn'e göre müretteb Dîvân'ı vardır fakat bu Dîvân basılmamıştır. Kendi yazısıyla olan nüsha torunu Ali Kemâlî Paşa-zâde Süleymân Şefîk Paşa'dadır. Aynı zamanda hattat olan Fennî, Derviş Ali'den hat dersleri alarak hattatlık icazetnamesi de almıştır (İnal 1988: 2141).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emîn Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hüsn ü ânın midhatinden aşkı icrâdır garaz

Azm-i gülzâr itmeden seyr ü temâşâdır garaz

Hûb-rûlardan sakın kesme nigâh-ı ilticâ

Sûret-i âyîneden vech-i mu'allâdır garaz

Çeşme-i hayvân derler râhat-efzâdır velî

Âb-ı hayvândan begim la'l-i musaffâdır garaz

Sanma kim mecnûn olanlar bend olur Leylâ içün

Cân ile Leylâ demekden aşk-ı Mevlâ'dır garaz

Aşk ile ser-mest olup da derd ile yâhû deyü

Hûda bu yâhû bu hûy-ı lâ vü illâdır garaz

(İnal, İbnü'l-Emîn Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 2142.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nurullah Gençd. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ASLANÎ, Aykut Asland. 15.12.1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂZIK, Seyyid Mehmed Efendid. 1690-91 - ö. 1763Doğum YeriGörüntüle
4Nurullah Gençd. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ASLANÎ, Aykut Asland. 15.12.1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÂZIK, Seyyid Mehmed Efendid. 1690-91 - ö. 1763Doğum YılıGörüntüle
7Nurullah Gençd. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ASLANÎ, Aykut Asland. 15.12.1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÂZIK, Seyyid Mehmed Efendid. 1690-91 - ö. 1763Ölüm YılıGörüntüle
10Nurullah Gençd. 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ASLANÎ, Aykut Asland. 15.12.1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÂZIK, Seyyid Mehmed Efendid. 1690-91 - ö. 1763MeslekGörüntüle
13Nurullah Gençd. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ASLANÎ, Aykut Asland. 15.12.1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂZIK, Seyyid Mehmed Efendid. 1690-91 - ö. 1763Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nurullah Gençd. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ASLANÎ, Aykut Asland. 15.12.1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÂZIK, Seyyid Mehmed Efendid. 1690-91 - ö. 1763Madde AdıGörüntüle