FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1010/1601)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mevlana soyundan gelmektedir. Çelebi Husrev Efendi’nin oğludur. Esrar Dede’nin naklettiğine göre; babasının ölümünden sonra şeyh olan Ferah Çelebi, sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı. Muhalif kesim, dönemin vezirine Ferah Çelebi hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler. Sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankâhı kendileri yönetti. Ferah Çelebi’nin 1010/1601 yılında ölümü üzerine padişah I. Ahmed’in telkiniyle Bostan Çelebi şeyh oldu. Ferah Çelebi şiir ve inşada yetenekliydi (Genç 2000: 410).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâ Râb bize bir tesliyet-i hâtır olur mı

Yohsa bu fütûr ile dem-i âhir olur mı

Hoş tut görelüm dâmen-i sabrı hele elde

Tagyîr-i Hüdâ dâda adû kâdir olur mı

Nâgeh idicekdür kerem-i Hak sana çâre

Nâ-çâra anun gibi meger nâsır olur mı

Fahr eylemesün câme-i fakr ile mukallid

Zişt olsa kişi hil’at ile fâhi olur mı

Sâhib-nazar ister recüli mesned-i kârun

Bostâna ser-i lâşe har nâzır olur mı

Feryâd-res-i gâib olur hâzır u zinhâr

Şekk ile dime gayret-i Hak zâhir olur mı

Ednâ-sitem-i şâh ile hîç bende-i Ferrûh

Rû-mâli-i hizmetde dilâ kâsir olur mı 

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 412.)