FERÎDÎ, Kehhâl-zâde Ferîdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ferîdî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Şair hakkında bilgi veren ilk müellif Kaf-zâde Fâizî’dir. O da sadece şair hakkında sadece “Kehhâl-zâde Ferîdî” ibaresini kullanmıştır (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 83a). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ını yazmış olduğu tarih olan 1621 yılı göz önünde bulundurulduğunda Ferîdî’nin, bu dönemde hayatta olduğunu veya bu dönemden önce yaşadığını söylemek mümkündür.

Kaf-zâde Fâ’izî, şaire ait bir “Mecmû’a-i Eş’âr”ın olduğunu belirterek bu eserden birkaç beyit örnek vermekle yetinmiştir (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 83a).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 83a-83b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 770.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Zahm uralı sîneye hançer-i bürrân-ı aşk

Hep nemek-sûdedür rîk-i beyâbân-ı aşk

 

Anda süveydâ degül mühresidür koymadı

Gönlüme yakmışdı dâg âteş-i pinhân-ı aşk

***

Gönül aşkunda gayrı istemez şirket kabûl itmez

Mahabbet bir güherdür hâsılı kısmet kabûl itmez

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 83a-83b.)