FEVZÎ, Mehmed Fevzî Efendi, Kırkağaçlı

(d. ?/? - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kırkağaç'ta doğmuştur. Asıl adı Mehmed Fevzî Efendi'dir. Fevzî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. İlk öğrenimini memleketi olan Kırkağaç'ta yapan Fevzî, bir aralık İstanbul'a gelmiş ve yedi sekiz sene kadar Mekteb-i Harbiye'de ikamet ederek tahsilini tamamlayıp zabit olarak mezun olduktan sonra tekrar Kırkağaç'a dönmüştür. Fevzî'nin bundan sonraki hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Sicill-i Osmânî'ye göre (Mehmed Süreyya 1311: 29) Sultan Abdülmecîd'in saltanatının (1839-1861) son yıllarında Kırkağaç'ta vefat ederek oraya defnedilmiştir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Murg-ı dilimi dâma düşürdüm yine kendim

Püskülli belâdır serime zülf-i kemendim

Hercâyî niçün eyledin agyâr ile ülfet

Sen yâr-ı vefâ-dârını terk itdin efendim

Âteş-gede-i aşkda gör mahv-ı vücûdum

Aks-i nigeh-i âfete gûyâ ki sipendim

Ey dil negam-ı pîşrevi tûl u dırâz it

Raksân ola tâ şevke gelüp serv-i bülendim

Fevzî sühanım tûtî-i mu'ciz-deme lâyık

Takdîme sezâ bu gazel-i şâh-pesendim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 332.)