FEYZÎ, Kınalı-zâde Hüseyin Feyzî Çelebi

(d. ?/? - ö. 994/1586\\\\\\\'dan sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Hüseyin olan Feyzî, Kınalı-zâde Ali Çelebi’nin oğlu, tezkire yazarı Kınalı-zâde Hasan Çelebi’nin küçük kardeşidir. Abdurrahman Efendi’nin hizmetinde bulundu, ondan mülazım oldu ve kadılık yaptı. Kınalı-zâde Hasan Çelebi, kardeşinin ilim, irfan ve şiir alanında ne kadar maharetli olduğu konusunda övgü dolu sözler sarf eder. Kardeşi olduğu için ayıp olmasa sadece onu övmek için bile bir kitap yazılabileceğini; kendini beğenmişlikten sakınıp tekrara düşmek istemediğini ve “Çocuk babasının sırrıdır” kelamıyla Feyzî’nin tüm faziletleriyle babasının varisi olduğunu söyler (Sungurhan 2009: 190). Hasan Çelebi kardeşinin ölüm tarihini vermediğine göre tezkiresini tamamladığında Feyzî hayatta olmalıdır. Söz konusu tezkire 994/1586 yılında tamamlandığına göre Feyzî de bu tarihten sonra ölmüş olmalıdır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1306-16/1889-93). Kâmûsü'l-Alam C. I-VI. İstanbul.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0[erişim tarihi: 19.03.2014]

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Pâyun altında sanma kebkebdür

Yüz sürer ayaguna ki kevkebdür

 

Didi agyâr ile gören o mehi

Menzil-i mâh şimdi akrebdür

 

Matla

Esrâr-ı lebün cânda nice dil ide pinhân

Şemşîr-i nifâk ile adû çalmada hayrân 

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0[erişim tarihi: 19.03.2014] 190)