GANEM, Derviş Ganem

(d. ?/? - ö. 1036/1626)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ganem Dede'nin hayatı hakkında ayrıtılı bilgi bulunmamaktadır. Sâkıb Dede, Sefine-i Mevleviye’de onun "hâl"lerini açıklarken “inci saçan” tabirini kullanır. Mukabeleden önce kadınlar kafesinde kimsesiz bir aba içinde kıvrılmış bulunmuş, Şârih Rusuhî Dede yerden kaldırıp almıştır. Başlangıçta meydan dervişi ona şefkat göstermiş, “hây kuzı hoş-âmedî” (Kuzu Hoş geldin) şeklinde iltifatta bulunmuş, Müslüman bir dadı tayin edilip büyütülmüş ve ergenlik çağına geldiğinde eskisi gibi “kuzu” sözüyle hitap etmeleri sırasında tarikat arkadaşlarından biri “Bundan böyle koç oldular” latifesiyle güzel bir şey söyleyince, “Hoş dediniz, bundan sonra Ganem olsun” sözleriyle “Ganem” olarak çağrılmaya başlamıştır. Şârih Rusûhî Dede, şiddetli, uzun süren bir hastalığa yakalandığında, Ganem Dede yanından ayrılmamıştır.

Ganem Dede, 1036/1626 yılında vefat etti. Galata mevlevihanesinde Şârih Rusûhî hazretlerinin ayak tarafında bulunan pencere önünde medfundur. 

Şiirleri ârifâne tarzdadır. 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(2013). Semahane-i Edeb. Ankara : TTK Yay.182.

Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrâr Dede,Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviye. Ankara : AKM Yay. 

Sâkıb Mustafa Dede(1283/1867). Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân.C.3. Kahire: Matbaa-i Vehbiyye. 54.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Nagam enîs-i ganemdür bu deşt-i vahşetde

Hücûm-ı gürg-i ecelden şehâ ne gam Ganem’e 

Ganîmet-i dü-cihândur dem ü kademle bana

Fidâ-yı cân ü ser itmek senün gibi saneme

(Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrâr Dede,Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviye. Ankara : AKM Yay.)