GAVSÎ, Şeyh Mustafa Gavsî Efendi

(d. ?/? - ö. 1170/1757)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa olan şairin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şeyh Mustafa Gavsî Efendi olarak tanındı. İstanbul’da çeşitli zaviyelerde şeyhlik yaptı. 1170 yılı sonlarında (1757) İstanbul’da vefat etti. Mezarı İstanbul’da Yayla Mescidi’ndedir. “Eş-Şeyh Mustafa 1170” ifadesi vefat tarihini göstermektedir (Galitekin 2001: 292). Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 546)’ye göre şair olup ilahileri vardır; fakat kaynaklarda eserlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay.  

Galitekin, Ahmed Nezih (hzl.) (2001). Ayvansarayî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı Efendi-Süleymân Besîm Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘ (İstanbul Câmileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar). İstanbul: İşaret Yay. 

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979).  “Gavsî”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 290. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler