GÂZÎ, Enderunlu Gâzî Paşa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gâzî Paşa’nın hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. I. Abdulhamid devri (1774-89) Enderun şairlerinden olan Gâzî'nin nerede ve ne zaman doğduğu bilinmediği gibi ölüm tarihi de bilinmemektedir.

Gâzî Paşa’nın herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde kayıt bulunmamaktadır.

Kaynakça

Atâ, Tayyâr-zâde Ahmed (1293). Târîh-i Atâ. C.4. İstanbul. 216.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 720.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gerçi kim çerh-i sitemkâra bugün pâmâliz

Minnet Allâh’a ki sıhhatlar ile hoş-hâliz

Ta’n-ı yâr-i elem-i seng-i adüvv ile dilâ

Gam fezâsında uçar murg-ı şikeste-bâliz

Ser-fürû eylemezüz hîç dehr-i dûna

Aşk Rüstemlerine sîne gerer biz Zâliz

Ayş u nûşı felegün bizlere yeksân görinür

Bu fenâ-hânede biz başı açık abdâlız

Gerçi Gâzî gibi sûretde hakîr ü pestiz

Nazar-ı ma’nide ammâ yine âlü’l-âliz

(Atâ, Tayyâr-zâde Ahmed (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. İstanbul. 216.)