GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. Öğrenim gördükten sonra kâtip oldu. Piyâle Paşa’nın maiyetine girip divân kâtibi olarak görev yaptı. Ardından Divân-ı Hümâyûn kâtibi oldu. Kaynaklar şiirlerinde kullandığı mahlasının da etkisiyle servet ve zenginliğe ulaştığını belirtir. 16. yy şairlerinden olan Gınâyî’nin eserleri olup olmadığına ve hangi tarihte öldüğüne dair kesin bir bilgi yoktur (Sungurhan 2009: 151, Solmaz 2005: 239).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 102.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 01.10.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey lâle-ruh güle nice teşbîh idem seni

Sen pâdşâh-ı ‘âlem o dervîş-i Gülşenî 

***

Ol nihâle el irişmez yüri ikdâm itme

Yâd idüp mîve-i vaslın tama’-ı hâm itme 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]. 151.)

***

Dergâh-ı Hak’dan isterüz ancak murâdımuz

Erbâb-ı ‘izz ü câhe degül istinâdımuz 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 239.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Doğum YeriGörüntüle
2ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâded. 1797 - ö. 1842Doğum YeriGörüntüle
3LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Doğum YeriGörüntüle
4Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Doğum YılıGörüntüle
5ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâded. 1797 - ö. 1842Doğum YılıGörüntüle
6LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Doğum YılıGörüntüle
7Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâded. 1797 - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
9LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
10Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985MeslekGörüntüle
11ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâded. 1797 - ö. 1842MeslekGörüntüle
12LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848MeslekGörüntüle
13Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâded. 1797 - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Madde AdıGörüntüle
17ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâded. 1797 - ö. 1842Madde AdıGörüntüle
18LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Madde AdıGörüntüle