HÂDÎ, Baltacı-zâde Hâdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 427-428)’nın anlattıklarından ibarettir. Buna göre adı Hâdî’dir. Baltacı-zâde Hazineli Hâdî Efendi olarak tanındı. Enderun’da yetişti. Sultan III. Selim devri (1789-1807) şairlerindendir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 427-428.

Beydilli, Kemal (2009). “Selim III”. İslam Ansiklopedisi. C. 36. İstanbul: TDV Yay. 420-425.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1191.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı Güftesi

Ah bu ‘âşıklık ne müşkil kâr imiş

Çâre ne geldi yolumda var imiş

Bî-vefâ sevmek ne pek düşvâr imiş

Çâre ne geldi yolumda var imiş

 

Zülf-i âşûba olaldan mübtelâ

Pek perîşân hâlim ey çeşm-i elâ

Oldum ammâ neyleyim rüsvâ belâ

Çâre ne geldi yolumda var imiş

 

Derd-i ‘aşkım ölsem izhâr eylemem

Âh u zârı kendime kâr eylemem

‘Âşıkım ‘âşık ben inkâr eylemem

Çâre ne geldi yolumda var imiş

 

Öyle dil-gîr eylemişdir ki melâl

Hâdî-i nâ-çâra tesliyyet muhâl

Acıma rahm eyleme itme su’âl

Çâre ne geldi yolumda var imiş

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 427-428.)