HÂFIZ, Hâfız Efendi

(d. ?/? - ö. 930/1533-34)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Serez’de doğan Hâfız’ın hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. İlimle meşguliyetini bırakarak tasavvufa yöneldi. Sicill-i Osmânî’de 940/1533-34’te öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 556).

Hoş tabiatlı, âşıkane şiirler yazan bir şair olan Hâfız’ın herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi, Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 41b-42a.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 3. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yârdan geh lutf u geh ihmâli hoş görmek gerek

Âşık olan cümle-i ahvâli hoş görmek gerek

Ben kulunda gerçi istihkâk yok ihsânuna

Pâdşâhum bende-i pâ-mâlı hoş görmek gerek

Çünki dehrün nîk ü bed Hâfız ölümdür âhiri

Bir geçinmekdür hemân her hâli hoş görmek gerek

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 608.)

xxx

‘Âşıklaruz belâzedeler mübtelâlar

‘Âlemde bir mahabbete kalmış gedâlaruz

xxx

Kimseye baş egmeyüp serkeşlik itdi bî-sütûn

Lâ-cerem yol sürdi anun üstine Ferhâd-ı ‘ışk

xxx

Dilde safâ-yı ‘ışkun dîde gamun ile pür-nem

Bir evde ‘ıyş u şâdî bir evde ye’s ü mâtem

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 228.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SEHÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SEHÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SEHÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SEHÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SEHÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle