HÂ’İZ, Defterdar-zâde Ahmed Hâ’iz Efendi

(d. ?/? - ö. 1142/1729-30)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed’dir. Defterdar-zâde Ahmed Hâ’iz Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik ve kadılık yaptı. Sultan III. Ahmed dönemi âlimlerindendi. İzmir kadılığında bulundu. Bu görevden azledildikten sonra 1142/1729-30 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 172)’ye göre vefat tarihinin Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 559)’de 1143/1730-31 olarak gösterilmesi yanlıştır.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 62)’e göre şiir ve inşası dönemi şairleri arasında kabul edilmiş, itibar görmüş bir şairdi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 559.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 62.

Erdem, Sadık (2004). “Hâ’iz”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 339.

Kurnaz, Cemâl ve MustafaTatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 172.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 20.05.2014]. 102.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hâiz Ahmed Efendi (Defterdarzâde)”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 19.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler