HALÎM, Enderunlu

(d. ?/? - ö. 1246/1830)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

II. Mahmûd (1808-1839) dönemi şairlerindendir. Enderun'da yetişti. Çamaşırcıbaşı oldu. 1830 yılında İstanbul'da vefat etti. Sicill-i Osmânî'ye göre vefatı bu tarihten birkaç yıl sonradır (Mehmed Süreyya 1311: 243).

Bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Dîvân'ın iki nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Nr. 5114 ve Millî Kütüphane Yz. Nr. 314'te kayıtlıdır. Mehmet Turgutlu tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanan Dîvân'da (Turgutlu 2008) 3 mesnevi, 1 kaside, 2 terkib-i bend, 13 tahmis, 3 muhammes, 4 müseddes, 1 murabba, 2 şarkı, 3 lugaz, 5'i Farsça 95 gazel, 27 tarih, 2 şarkı, 3 lugaz, 4 rubai, 13 kıt'a, 5 beyit bulunmaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Turgutlu, Mehmet (2008). Enderunlu Halim Divanı. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gözümde hayret-i zülf-i siyâh u perçem var

Gönülde mâr-ı muhabbetle gûyiyâ sem var

Çevirme rû güzelim âşık-ı figendenden

Bir iki söyleyecek gûşa sırr-ı mübhem var

Huzûra arz edecek eşk-i dîdeden gayrı

Benim bu âlem-i âbda şehâ sana nem var

O rûy-ı âline gülşende fer verip hôyun

Dedi gören gül-i sad-berg içinde şebnem var

O yârdan edemez bir mahalle seyr ü sefer

Derûnda pây-ı fu'âdımda sanki ol hem var

Gelir derûna safâ dilberândan ammâ

Hele o mâhda bir tavr başka âlem var

Bana hayâl-i visâlin ile begim her şeb

Figân u âh-ı seher-gâh gibi hem-dem var

Bahâr mevsimidir ketm eyleme sâkî

Elinde zevk ile memlû piyâle-i Cem var

Aceb mi ol mehe îmâ ederse aşkı Halîm

Yedinde kilk denir bir harîf-i ebkem var

(Turgutlu, Mehmet (2008). Enderunlu Halim Divanı. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. 116.)