HAMDÎ, Süleymân Hamdî

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Süleymân’dır. Kaynaklarda biyografisi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak Milli Kütüphane’deki Dîvân’ından Kâdirî Süleymân Hamdî sanıyla tanındığı anlaşılmaktadır. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şairin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Dîvân’ın yazma nüshası Milli Kütüphane FB. Nr. 472’de kayıtlı olup 94 varaktır. Eser, gayr-ı müretteptir. Dîvân’da dibace, 17 kaside, 14 tarih, 21 murabba 3 muhammes, 3 nazm, 111 gazel bulunmaktadır. Gazellerin birçoğu na't, münacat ve ilahi tarzında söylenmiştir. Şair bazı manzumelerin sonuna şiiri yazdığı tarihi de eklemiştir. Buna göre en geç tarih 1238/1822 yılını göstermektedir. Dîvân’da heceyle söylenmiş şiirler de bulunmaktadır. Bunun dışında başta Abdülkadir Geylânî olmak üzere Mevlânâ, Seyyid Ahmed Rufâî, Şâh-ı Nakşibend, İbrâhîm Gülşenî gibi mutasavvıflara yazılmış manzumeler de yer almaktadır. Eserde dinî ve tasavvufi muhtevalı şiirler ağırlıktadır. 

Kaynakça

Hamdî Süleymân Kâdirî. Dîvân. Mil. Yz. FB. 472.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Eger yârım benimle yâr olursa

Ne gam bana cihân agyâr olursa

Yerim âteş olur sensiz efendim

Eger ki meskenim gül-zâr olursa

Korkum olmaz o cellâd-ı felekden

Korkarım sevdigim hun-hâr olursa

Dolar gulguleler âlem içinde

Eger kim dertlerim ızhâr olursa

Recâ eyler isem yâra aceb mi

Tefekkür eylerim âzâr olursa

Neler çeker seni seven kişiler

Tuzagına düşüp berdâr olursa

Gece gündüz akıdsın dîdeden yaş

Kişinin yârı cefâ-kâr olursa

Geçip hûbân u meyden dil-i Hamdî

Meger evvelki aşk tekrâr olursa

(Hamdî Süleymân Kâdirî. Dîvân. Mil. Yz. FB. 472. vr. 86b.)