HAMÎD, Seyyid Ahmed Efendi, Eskicumalı

(d. ?/? - ö. 1259/1843)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bulgaristan Eskicuma'da doğdu. Asıl adı Seyyid Ahmed Efendi'dir. Şiirlerinde Hamîd mahlasını kullandı. 1259/1843 yılında Eskicuma'da vefat etti.

Bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Bu Dîvân'ın tek nüshası da Ankara Milli Kütüphane'de Yz. FB. 272 numaradadır. Şairin oğlu Es'ad Efendi tarafından 1263/1847 senesinde Eskicuma'da yazılan 71 varaklı bu nüshada 106 gazel, 6 murabba, 5 muhammes, 2 müseddes, 1 mütessa, 5 kaside, 44 tarih, 18 tahmis, 1 müsebba, 1 mesnevi ve 1 müstezat yer almaktadır.

Dîvân'da Farsça şiirlerin de bulunması Hamîd'in bu dili şiir yazacak kadar iyi bildiğini göstermektedir. Çok az şair tarafından kullanılan mütessa' nazım şeklini kullanarak şiir yazması ve bu hacimdeki bir Dîvân'da 18 adet tahmisinin bulunması ayrıca 44 tarih manzumesine de yer vermesi onu sanat açısından farklı ve olumlu bir yere koymamızı gerektirmektedir. Dîvân'daki şiirlerin büyük bir kısmının dîni ve tasavvufi olması ve gazel şeklindeki na'tlarının sayısının çokluğu da Hamîd'in daha çok dinî muhtevalı şiirler yazmayı tercih ettiğini göstermektedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2004). "Hamîd". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. IV. Ankara: AKM Yay. 384.

Hamîd (Eskicumalı) Dîvânı. Ankara Milli Kütüphane MK. Yz. FB. 272.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel - Na't

Bi-hamdillâh nasîb oldı cemâlin yâ Resûlallâh

Güzel seyr itdi çeşm-i cân kemâlin yâ Resûlallâh

Geçürdi rûze-i hecrinle ömrün nice mâh u sâl

Şükür irdi bu dem îd-i visâlin yâ Resûlallâh

Meh-i savm içre gördi rûze-dâr-ı fürkatin rûşen

Çü mâh-ı îd ebrû-yı hilâlin yâ Resûlallâh

Buyurdun teşne cânı kevser-i nutkun ile sîrâb

İdüp işrâb la'linden zülâlin yâ Resûlallâh

Riyâz-ı adn içinde serv ü tûbâ vü sanavber der

Gören reftârda kadd-i nihâlin yâ Resûlallâh

Okurlar safha-i nûr üzre hep âyât-ı Kur'ân'ı

Gören ruhsârın üzre hatt u hâlin yâ Resûlallâh

Şeb-i târîkde küfri sürdi nâmın doldı her mahfil

Cihânı subh idüp şevk-i Bilâl'in yâ Resûlallâh

Ne mümkin dem ura mihr-i şerî'atdan bu âsî seg

Habîbiyken cenâb-ı Zü'l-celâlin yâ Resûlallâh

Seni bu on sekiz bin âleme rahmet yaratdı Hak

Kamu halka kerem kılmak hısâlin yâ Resûlallâh

Gören bin görmeyen bir kez sana âşıkdır anın-çün

Gözümden yek-nefes gitmez hayâlin yâ Resûlallâh

Hamîd-i müstemendin bîm-i nâr-ı hecr ile aglar

Şefâ'atle gider anın melâlin yâ Resûlallâh

(Hamîd (Eskicumalı) Dîvânı. Ankara Milli Kütüphane MK. Yz. FB. 272. vr. 5a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kazım Memişevd. 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Niyazi Hüseyinof (Niyazi Hüseyin Bahtiyar)d. 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nadiye Ahmedovad. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Kazım Memişevd. 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Niyazi Hüseyinof (Niyazi Hüseyin Bahtiyar)d. 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nadiye Ahmedovad. 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Kazım Memişevd. 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Niyazi Hüseyinof (Niyazi Hüseyin Bahtiyar)d. 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nadiye Ahmedovad. 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Kazım Memişevd. 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Niyazi Hüseyinof (Niyazi Hüseyin Bahtiyar)d. 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nadiye Ahmedovad. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Kazım Memişevd. 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Niyazi Hüseyinof (Niyazi Hüseyin Bahtiyar)d. 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Nadiye Ahmedovad. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle