HAMİD-İ BÎNEVA

(d. ?/? - ö. ?/1771?/1880?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hamid-i Bîneva, Halveti tarikatı mensubudur. Tahsilini İstanbul’da tamamlayan şair yeniden inşa ettiği dergâha şeyh oldu. Hakkında bilgi veren kaynaklardan Kırım Müellifleri vefat tarihini 1185/1771, vefat yerini Tekirdağ gösterirken Tekirdağ Şairleri’nde 1215/1800 yılında İstanbul’da vefat ettiği kayıtlıdır. Kırım Müellifleri’nde Risale-i Tevhid isminde tasavvufî eserinin matbu olduğu bildirilmektedir. Tekirdağ Şairleri’ne göre ise 1000’den fazla gazel ve ilahisi vardır.

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. Tekirdağ Valiliği Yay.

"Hamid-i Bineva" (1976). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 86.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 17.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül meyhânesi mestâneyiz biz
Ezel aşkın harâb viranesiyüz biz

Bizimdir bezm-i gamda cur’a-i hicrân
O bezmin cur’ası divânesiyüz biz

Ezeldendir belâ uşşâka bilmiş ol
Velî şimdi yanar pevânesiyüz biz

Dü âlem kaydına girmez en ednâmız
Feragât iklimi şâhânesiyüz biz

Bizi bizden sual etme yürü zâhid
Ledün ilmi Aden dürdânesiyüz biz

Takındı zülf-i yâri boynuma Hâmid
Bu meydânın aceb merdânesiyüz biz 

Oy, Aydın (1995). Yıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. Tekirdağ Valiliği Yay. 146-147.