HARKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Harkî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Mecmûası’nda Karamanlı Nizâmî’nin bir gazeline “Nazîre-i Harkî” ibaresiyle Harkî’ye ait bir nazire gazel bulunmaktadır. Bu gazel, yine aynı yüzyılın sonlarında yazıldığı tahmin edilen Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa 1031’de kayıtlı olan başka bir nazire mecmuasında da bulunmaktadır. Her iki mecmuanın da yazıldıkları dönem dikkate alındığında Harkî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Demir, Sibel Yıldırım (2011). Mecmû’a-i Nezâ’ir, Hasan Hüsnü Paşa (1031) (1b-50a), İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir nazar gördüm yüzüni sana oldum mübtelâ

Ger bana yâr olmaz isen hasretâ vâ fürkatâ

Ehl-i ışk oldun dilâ terk eyle şâd u râhatı

Derd ü gam gelsün berü ehlen ve sehlen merhabâ

Cevre yok mı hîç gâyet nice bir katl idesin

Tîg-ı mihnet birle uşşâk-ı ciger-sûzı şehâ

Dil tolaşdı bir gözi fettân zülfi karaya

Bilmezem kâfir midür zâlim midür ol bî-vefâ

Vâdî-i gamda döküp gözyaşını olma melûl

Ehl-i ışka Harkiyâ çün kim nasîb imiş belâ

(Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 96).