HASENÎ/HÜSNÎ, Hasan Efendi

(d. ?/? - ö. 1243 başları/1827 sonları)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan’dır. Şerif Paşazâde Sa‘îd Bey’in damadıdır. Divan-ı Hümâyûn Kalemi’nde memurdu. Bu görevi sırasında Halep’e doğru giderken 1243 yılı başlarında (1827 sonları) Kütahya yakınlarında henüz gençken vefat etti. Kütahya’da medfundur.

Mahlası Tuhfe-i Nâ’ilî’de (Kurnaz ve Tatçı 2001: 196) Hasenî şeklinde harekelenmesine karşılık Bâğçe-i Safâ-Endûz’da (Oğraş 2001: 111) Hüsnî biçiminde kayıtlıdır. Es‘ad Efendi, ömrü vefa etmiş olsaydı onun büyük bir şair olacağını belirtir (Oğraş 2001: 111).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u (İnceleme-Metin). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.07.2014]. 111.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 11.08.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler