HÂŞİM, Emir Paşa-zâde Hâşim Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler İsmail Beliğ (Abdulkadiroğlu 1999: 531)’in anlattıklarından ibarettir. Buna göre Emir Paşa-zade Hâşim Çelebi diye tanındı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair de bir bilgi bulunmamaktadır. Belîğ (Abdulkadiroğlu 1999: 531)’de bir beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 531.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 190.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 1194.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Hâşim”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 412.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

[Beyt]

Oldı gönül fütâde yine bir perî-veşe

Kendü eliyle kendüsini atdı âteşe

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 531.)