HASRETÎ (Antebî, Keremüddîn-zâde)

(d. ?/16. yüzyılın son çeyreği - ö. ?/1064/1653-54’ten sonra)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmemektedir. Antebî ve Keremüddin-zâde nisbeleriyle tanınmıştır. 16. yüzyılın son çeyreğinde Antep’te dünyaya geldi. Ömrünün önemli bir kısmını Şam’da geçirdi. 1064/1653-54 yılından sonra muhtemelen Şam’da vefat etti. Yeniçeri ağalığından Şam valiliğine atanan Mostarlı Mustafa Ağa’ya intisap etti.

Biyografik kaynaklara girmemiş olan Hasretî’nin bir eser kaleme alıp almadığı bilinmemektedir. Suat Donuk, mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairin 1’i kaside, 21’i gazel, 7’si kıt’a, 11’i tarih ve 1’i matla olmak üzere toplam 41 şiirini tespit etmiştir. Şair hakkındaki bilgiler de bu şiirlerden elde edilmiştir. Kasidesinde bir devlet büyüğünü metheden Hasretî, gazellerinde daha çok aşkın verdiği ıstırap, sevgilinin güzelliği, maşuka duyulan hasret ve felekten şikâyet konularını işlemiştir. Şam’ın kadı, vali, tekke şeyhi gibi önemli şahsiyetleri ve Bağdatlı Rûhî, Şeyhülislam Bahâyî gibi şairler için tarih manzumeleri yazmıştır. Malatyalı Şehrî’ye yönelik hezl içerikli 5 kıt’a kaleme almıştır. Şiirlerinde dinî ve tasavvufî konulara yer vermemiştir. Eldeki şiirleri değerlendirildiliğinde Hasretî’nin klasik şiir geleneğinin nazım tekniğine hâkim, söyleyiş ve hayal kurgusunda başarılı bir şair olduğu söylenebilir (Donuk, 2018). 

Kaynakça

Donuk, Suat (2018). “Antepli Hasretî ve Şiirleri”. Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (4): 1270-1297.

Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) III Part. Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 16.09.2014
Güncelleme Tarihi: 17.04.2021

Eserlerinden Örnekler

Benüm bülbül gibi zârum o gül-ruhsâr bilmez mi

Perîşân ü dil-efgâr olduğum dildâr bilmez mi

 

Tenüm hâr-ı sitemle pâre pâre olduğın yir yir

Eger inkâr iderse gül anı gülzâr bilmez mi

 

Ser-i kûyında her şeb subh olınca itdüğüm âhı

Tutalum yâr bilmez ya der ü dîvâr bilmez mi

 

Ne lezzetlerle sıhhat bulduğın bezmünde dildârun

Ne lâzım gayr bilmek âşık-ı bîmâr bilmez mi

 

Senünçün Hasretînün çekdügi âlâm-ı hicrânı

Eger bilmezse âlem Âlimü’l-esrâr bilmez mi

[Donuk, Suat (2018). “Antepli Hasretî ve Şiirleri”. Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (4): 1290.]