HASRETÎ (Antebî, Keremüddîn-zâde)

(d. ?/16. yüzyılın son çeyreği - ö. ?/1064/1653-54’ten sonra)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmemektedir. Antebî ve Keremüddin-zâde nisbeleriyle tanınmıştır. 16. yüzyılın son çeyreğinde Antep’te dünyaya geldi. Ömrünün önemli bir kısmını Şam’da geçirdi. 1064/1653-54 yılından sonra muhtemelen Şam’da vefat etti. Yeniçeri ağalığından Şam valiliğine atanan Mostarlı Mustafa Ağa’ya intisap etti.

Biyografik kaynaklara girmemiş olan Hasretî’nin bir eser kaleme alıp almadığı bilinmemektedir. Suat Donuk, mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairin 1’i kaside, 21’i gazel, 7’si kıt’a, 11’i tarih ve 1’i matla olmak üzere toplam 41 şiirini tespit etmiştir. Şair hakkındaki bilgiler de bu şiirlerden elde edilmiştir. Kasidesinde bir devlet büyüğünü metheden Hasretî, gazellerinde daha çok aşkın verdiği ıstırap, sevgilinin güzelliği, maşuka duyulan hasret ve felekten şikâyet konularını işlemiştir. Şam’ın kadı, vali, tekke şeyhi gibi önemli şahsiyetleri ve Bağdatlı Rûhî, Şeyhülislam Bahâyî gibi şairler için tarih manzumeleri yazmıştır. Malatyalı Şehrî’ye yönelik hezl içerikli 5 kıt’a kaleme almıştır. Şiirlerinde dinî ve tasavvufî konulara yer vermemiştir. Eldeki şiirleri değerlendirildiliğinde Hasretî’nin klasik şiir geleneğinin nazım tekniğine hâkim, söyleyiş ve hayal kurgusunda başarılı bir şair olduğu söylenebilir (Donuk, 2018). 

Kaynakça

Donuk, Suat (2018). “Antepli Hasretî ve Şiirleri”. Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (4): 1270-1297.

Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) III Part. Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 16.09.2014
Güncelleme Tarihi: 17.04.2021

Eserlerinden Örnekler

Benüm bülbül gibi zârum o gül-ruhsâr bilmez mi

Perîşân ü dil-efgâr olduğum dildâr bilmez mi

 

Tenüm hâr-ı sitemle pâre pâre olduğın yir yir

Eger inkâr iderse gül anı gülzâr bilmez mi

 

Ser-i kûyında her şeb subh olınca itdüğüm âhı

Tutalum yâr bilmez ya der ü dîvâr bilmez mi

 

Ne lezzetlerle sıhhat bulduğın bezmünde dildârun

Ne lâzım gayr bilmek âşık-ı bîmâr bilmez mi

 

Senünçün Hasretînün çekdügi âlâm-ı hicrânı

Eger bilmezse âlem Âlimü’l-esrâr bilmez mi

[Donuk, Suat (2018). “Antepli Hasretî ve Şiirleri”. Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (4): 1290.]

 

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11245' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4396' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hasreti' (length=7)
   'M_ADI' => string 'HASRETÎ (Antebî, Keremüddîn-zâde)' (length=38)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hasreti antebi keremüddinzade divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '16. yüzyılın son çeyreği' (length=29)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1064/1653-54’ten sonra' (length=24)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent:
35.4pt;line-height:19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Asıl
adı bilinmemektedir. Antebî ve Keremüddin-zâde nisbeleriyle tanınmıştır. 16.
yüzyılın son çeyreğinde Antep’te dünyaya geldi. Ömrünün önemli bir kısmını
Şam’da geçirdi. 1064/1653-54 yılından sonra muhtemelen Şam’da vefat etti.
Yeniçeri ağalığından Şam valiliğine atanan Mostarlı Mu'... (length=1860)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıladı bilinmemektedir antebi ve keremüddinzade nisbeleriyle tanınmıştır 16 yüzyılın son çeyreğinde antepte dünyaya geldi ömrünün önemli bir kısmınışamda geçirdi 1064 165354 yılından sonra muhtemelen şamda vefat etti yeniçeri ağalığından şam valiliğine atanan mostarlı mustafa ağaya intisapetti biyografikkaynaklara girmemiş olan hasretinin eser kaleme alıp almadığıbilinmemektedir suat donuk mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairin1i kaside 21i gazel 7'... (length=1265)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Benüm
bülbül gibi zârum o gül-ruhsâr bilmez mi <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Perîşân
ü dil-efgâr olduğum dildâr bilmez mi <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-'... (length=3639)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'benümbülbül gibi zarum o gülruhsar bilmez mi perişanü dilefgar olduğum dildar tenümharı sitemle pare olduğın yir egerinkar iderse gül anı gülzar seriküyında her şeb subh olınca itdüğüm ahı tutalumyar ya der ü divar nelezzetlerle sıhhat bulduğın bezmünde dildarun nelazım gayr bilmek aşıkı bimar senünçünhasretinün çekdügi alamı hicranı eger bilmezsealem alimülesrar midonuksuat 2018 antepli hasreti ve şiirleri gaziantep university journal ofsocial sciences 17 4 1290' (length=508)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="text-align: justify; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">Donuk,
Suat (2018). “Antepli Hasretî ve Şiirleri”. <i>Gaziantep University Journal of
Social Sciences</i> 17 (4): 1270-1297</span><span style="text-align: justify; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">.</span><br></p><p>

</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Op'... (length=1234)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'donuksuat 2018 antepli hasreti ve şiirleri gaziantep university journal ofsocial sciences 17 4 12701297 gürbüz mehmet 2012 kabili sultanı hübana münasibeşar poems to sing for the leading beautiful beloved millet library aliemiri manzum no 7447453part transcription of text thedepartment near eastern languages and civilizations harvard' (length=342)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hasreti antebi keremüddinzade divan şairi asıladı bilinmemektedir ve nisbeleriyle tanınmıştır 16 yüzyılın son çeyreğinde antepte dünyaya geldi ömrünün önemli bir kısmınışamda geçirdi 1064 165354 yılından sonra muhtemelen şamda vefat etti yeniçeri ağalığından şam valiliğine atanan mostarlı mustafa ağaya intisapetti biyografikkaynaklara girmemiş olan hasretinin eser kaleme alıp almadığıbilinmemektedir suat donuk mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairi'... (length=2024)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehmet gürbüz' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-04-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=5)
   0 => string '16.' (length=3)
   1 => string 'yüzyılın' (length=11)
   2 => string 'son' (length=3)
   3 => string 'çeyreği' (length=9)
   4 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11245' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4396' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hasreti' (length=7)
   'M_ADI' => string 'HASRETÎ (Antebî, Keremüddîn-zâde)' (length=38)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hasreti antebi keremüddinzade divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '16. yüzyılın son çeyreği' (length=29)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1064/1653-54’ten sonra' (length=24)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent:
35.4pt;line-height:19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Asıl
adı bilinmemektedir. Antebî ve Keremüddin-zâde nisbeleriyle tanınmıştır. 16.
yüzyılın son çeyreğinde Antep’te dünyaya geldi. Ömrünün önemli bir kısmını
Şam’da geçirdi. 1064/1653-54 yılından sonra muhtemelen Şam’da vefat etti.
Yeniçeri ağalığından Şam valiliğine atanan Mostarlı Mu'... (length=1860)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıladı bilinmemektedir antebi ve keremüddinzade nisbeleriyle tanınmıştır 16 yüzyılın son çeyreğinde antepte dünyaya geldi ömrünün önemli bir kısmınışamda geçirdi 1064 165354 yılından sonra muhtemelen şamda vefat etti yeniçeri ağalığından şam valiliğine atanan mostarlı mustafa ağaya intisapetti biyografikkaynaklara girmemiş olan hasretinin eser kaleme alıp almadığıbilinmemektedir suat donuk mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairin1i kaside 21i gazel 7'... (length=1265)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Benüm
bülbül gibi zârum o gül-ruhsâr bilmez mi <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Perîşân
ü dil-efgâr olduğum dildâr bilmez mi <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-'... (length=3639)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'benümbülbül gibi zarum o gülruhsar bilmez mi perişanü dilefgar olduğum dildar tenümharı sitemle pare olduğın yir egerinkar iderse gül anı gülzar seriküyında her şeb subh olınca itdüğüm ahı tutalumyar ya der ü divar nelezzetlerle sıhhat bulduğın bezmünde dildarun nelazım gayr bilmek aşıkı bimar senünçünhasretinün çekdügi alamı hicranı eger bilmezsealem alimülesrar midonuksuat 2018 antepli hasreti ve şiirleri gaziantep university journal ofsocial sciences 17 4 1290' (length=508)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="text-align: justify; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">Donuk,
Suat (2018). “Antepli Hasretî ve Şiirleri”. <i>Gaziantep University Journal of
Social Sciences</i> 17 (4): 1270-1297</span><span style="text-align: justify; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">.</span><br></p><p>

</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Op'... (length=1234)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'donuksuat 2018 antepli hasreti ve şiirleri gaziantep university journal ofsocial sciences 17 4 12701297 gürbüz mehmet 2012 kabili sultanı hübana münasibeşar poems to sing for the leading beautiful beloved millet library aliemiri manzum no 7447453part transcription of text thedepartment near eastern languages and civilizations harvard' (length=342)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hasreti antebi keremüddinzade divan şairi asıladı bilinmemektedir ve nisbeleriyle tanınmıştır 16 yüzyılın son çeyreğinde antepte dünyaya geldi ömrünün önemli bir kısmınışamda geçirdi 1064 165354 yılından sonra muhtemelen şamda vefat etti yeniçeri ağalığından şam valiliğine atanan mostarlı mustafa ağaya intisapetti biyografikkaynaklara girmemiş olan hasretinin eser kaleme alıp almadığıbilinmemektedir suat donuk mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairi'... (length=2024)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehmet gürbüz' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-04-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1064/1653-54’ten' (length=18)
   1 => string 'sonra' (length=5)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11245' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4396' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hasreti' (length=7)
   'M_ADI' => string 'HASRETÎ (Antebî, Keremüddîn-zâde)' (length=38)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hasreti antebi keremüddinzade divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '16. yüzyılın son çeyreği' (length=29)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1064/1653-54’ten sonra' (length=24)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent:
35.4pt;line-height:19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Asıl
adı bilinmemektedir. Antebî ve Keremüddin-zâde nisbeleriyle tanınmıştır. 16.
yüzyılın son çeyreğinde Antep’te dünyaya geldi. Ömrünün önemli bir kısmını
Şam’da geçirdi. 1064/1653-54 yılından sonra muhtemelen Şam’da vefat etti.
Yeniçeri ağalığından Şam valiliğine atanan Mostarlı Mu'... (length=1860)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıladı bilinmemektedir antebi ve keremüddinzade nisbeleriyle tanınmıştır 16 yüzyılın son çeyreğinde antepte dünyaya geldi ömrünün önemli bir kısmınışamda geçirdi 1064 165354 yılından sonra muhtemelen şamda vefat etti yeniçeri ağalığından şam valiliğine atanan mostarlı mustafa ağaya intisapetti biyografikkaynaklara girmemiş olan hasretinin eser kaleme alıp almadığıbilinmemektedir suat donuk mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairin1i kaside 21i gazel 7'... (length=1265)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Benüm
bülbül gibi zârum o gül-ruhsâr bilmez mi <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Perîşân
ü dil-efgâr olduğum dildâr bilmez mi <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-'... (length=3639)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'benümbülbül gibi zarum o gülruhsar bilmez mi perişanü dilefgar olduğum dildar tenümharı sitemle pare olduğın yir egerinkar iderse gül anı gülzar seriküyında her şeb subh olınca itdüğüm ahı tutalumyar ya der ü divar nelezzetlerle sıhhat bulduğın bezmünde dildarun nelazım gayr bilmek aşıkı bimar senünçünhasretinün çekdügi alamı hicranı eger bilmezsealem alimülesrar midonuksuat 2018 antepli hasreti ve şiirleri gaziantep university journal ofsocial sciences 17 4 1290' (length=508)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="text-align: justify; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">Donuk,
Suat (2018). “Antepli Hasretî ve Şiirleri”. <i>Gaziantep University Journal of
Social Sciences</i> 17 (4): 1270-1297</span><span style="text-align: justify; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">.</span><br></p><p>

</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Op'... (length=1234)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'donuksuat 2018 antepli hasreti ve şiirleri gaziantep university journal ofsocial sciences 17 4 12701297 gürbüz mehmet 2012 kabili sultanı hübana münasibeşar poems to sing for the leading beautiful beloved millet library aliemiri manzum no 7447453part transcription of text thedepartment near eastern languages and civilizations harvard' (length=342)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hasreti antebi keremüddinzade divan şairi asıladı bilinmemektedir ve nisbeleriyle tanınmıştır 16 yüzyılın son çeyreğinde antepte dünyaya geldi ömrünün önemli bir kısmınışamda geçirdi 1064 165354 yılından sonra muhtemelen şamda vefat etti yeniçeri ağalığından şam valiliğine atanan mostarlı mustafa ağaya intisapetti biyografikkaynaklara girmemiş olan hasretinin eser kaleme alıp almadığıbilinmemektedir suat donuk mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairi'... (length=2024)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehmet gürbüz' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-04-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11245 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1064/1653-54’ten' (length=18)
   1 => string 'sonra' (length=5)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11245' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4396' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hasreti' (length=7)
   'M_ADI' => string 'HASRETÎ (Antebî, Keremüddîn-zâde)' (length=38)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hasreti antebi keremüddinzade divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '16. yüzyılın son çeyreği' (length=29)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1064/1653-54’ten sonra' (length=24)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent:
35.4pt;line-height:19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Asıl
adı bilinmemektedir. Antebî ve Keremüddin-zâde nisbeleriyle tanınmıştır. 16.
yüzyılın son çeyreğinde Antep’te dünyaya geldi. Ömrünün önemli bir kısmını
Şam’da geçirdi. 1064/1653-54 yılından sonra muhtemelen Şam’da vefat etti.
Yeniçeri ağalığından Şam valiliğine atanan Mostarlı Mu'... (length=1860)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıladı bilinmemektedir antebi ve keremüddinzade nisbeleriyle tanınmıştır 16 yüzyılın son çeyreğinde antepte dünyaya geldi ömrünün önemli bir kısmınışamda geçirdi 1064 165354 yılından sonra muhtemelen şamda vefat etti yeniçeri ağalığından şam valiliğine atanan mostarlı mustafa ağaya intisapetti biyografikkaynaklara girmemiş olan hasretinin eser kaleme alıp almadığıbilinmemektedir suat donuk mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairin1i kaside 21i gazel 7'... (length=1265)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Benüm
bülbül gibi zârum o gül-ruhsâr bilmez mi <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif">Perîşân
ü dil-efgâr olduğum dildâr bilmez mi <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-'... (length=3639)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'benümbülbül gibi zarum o gülruhsar bilmez mi perişanü dilefgar olduğum dildar tenümharı sitemle pare olduğın yir egerinkar iderse gül anı gülzar seriküyında her şeb subh olınca itdüğüm ahı tutalumyar ya der ü divar nelezzetlerle sıhhat bulduğın bezmünde dildarun nelazım gayr bilmek aşıkı bimar senünçünhasretinün çekdügi alamı hicranı eger bilmezsealem alimülesrar midonuksuat 2018 antepli hasreti ve şiirleri gaziantep university journal ofsocial sciences 17 4 1290' (length=508)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="text-align: justify; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">Donuk,
Suat (2018). “Antepli Hasretî ve Şiirleri”. <i>Gaziantep University Journal of
Social Sciences</i> 17 (4): 1270-1297</span><span style="text-align: justify; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">.</span><br></p><p>

</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
19.5pt"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Op'... (length=1234)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'donuksuat 2018 antepli hasreti ve şiirleri gaziantep university journal ofsocial sciences 17 4 12701297 gürbüz mehmet 2012 kabili sultanı hübana münasibeşar poems to sing for the leading beautiful beloved millet library aliemiri manzum no 7447453part transcription of text thedepartment near eastern languages and civilizations harvard' (length=342)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hasreti antebi keremüddinzade divan şairi asıladı bilinmemektedir ve nisbeleriyle tanınmıştır 16 yüzyılın son çeyreğinde antepte dünyaya geldi ömrünün önemli bir kısmınışamda geçirdi 1064 165354 yılından sonra muhtemelen şamda vefat etti yeniçeri ağalığından şam valiliğine atanan mostarlı mustafa ağaya intisapetti biyografikkaynaklara girmemiş olan hasretinin eser kaleme alıp almadığıbilinmemektedir suat donuk mecmualar üzerinde yaptığı taramalar sonucunda şairi'... (length=2024)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehmet gürbüz' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-04-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('hasreti antebi keremüddinzade divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11245 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=181)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1064/1653-54’ten' (length=18)
   1 => string 'sonra' (length=5)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)