HAYÂLÎ, Hayâlî-i Nevâyî

(d. ?/? - ö. 951/1544-45)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayâlî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Kaf-zâde Fâizî’nin Zübdetü’l Eş’âr’ında şair hakkında sadece Hayâlî-i Nevâyî nispesiyle anıldığı ve 951/1544-45 yılında vefat ettiği kayıtlıdır (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a).

Kaf-zâde Fâizî, Hayâlî’nin mürettep Dîvân sahibi olduğunu ve bu Dîvân’ı gördüğünü belirtse (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a) de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

xxx

Belâ deşti semûmı otlu âh-ı bî-karârumdur

Koyun yok anda kim sergeşte cism-i hâksârumdur

Ne nâme ne haber geldi bana ol gül’izârumdan

Eser kalmadıgın anladı gûyâ cân-ı zârumdan

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.)