HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1025/1616)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kefe'de doğdu. Halvetiyye Tarikatı’na mensuptur. Dinî içerikli eserleri vardır. Eserleri; Risale Fi Cevâzı Deverân-ı Sûfiyye, Şerh-i Hadis-i Erbain, Ravzatü’l-İbâd, Risale Fi Hakkı’l-Hamr’dir. Hadâikü’l-Ahyâr Fi Hakâyıkı’l-Ahbar isimli eseri Kılıç Ali Paşa Kütüphanesindedir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 60). Kaf-zâde Fâizî, divanını gördüğünü ve tezkiresinde yer verdiği gazeli divanından aldığını kaydeder (Kayabaşı 1997: 455). 1025/1616 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). KafzâdeFâizi’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olsa pîrâste bâg içre nihâl-i nev-hâst

Kadd çeker yani olur revnak sahn-ı gülzâr

 

Üsküfün almasa seyyâd eger şâh-bâzun

Râst-pervâz olup eyleyemez kasd-ı şikâr

 

Âhen-i serd döger bî-hûde kûşiş eyler

Olmak isterse mukâbil kılıcunla küffâr

 

Turra-i şâhid-i ikbâli tarar şâne misâl

Tirkeşünde dizili tîr-i müretteb sufâr 

(Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). KafzâdeFâizi’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 455.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
2MÜDÂMÎ, Mustafa Müdâmî Efendid. ? - ö. 1540Doğum YeriGörüntüle
3MAHMÛD, Mahmûd Efendid. ? - ö. 1582-83/1588-89Doğum YeriGörüntüle
4BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
5MÜDÂMÎ, Mustafa Müdâmî Efendid. ? - ö. 1540Doğum YılıGörüntüle
6MAHMÛD, Mahmûd Efendid. ? - ö. 1582-83/1588-89Doğum YılıGörüntüle
7BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
8MÜDÂMÎ, Mustafa Müdâmî Efendid. ? - ö. 1540Ölüm YılıGörüntüle
9MAHMÛD, Mahmûd Efendid. ? - ö. 1582-83/1588-89Ölüm YılıGörüntüle
10BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
11MÜDÂMÎ, Mustafa Müdâmî Efendid. ? - ö. 1540MeslekGörüntüle
12MAHMÛD, Mahmûd Efendid. ? - ö. 1582-83/1588-89MeslekGörüntüle
13BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜDÂMÎ, Mustafa Müdâmî Efendid. ? - ö. 1540Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHMÛD, Mahmûd Efendid. ? - ö. 1582-83/1588-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
17MÜDÂMÎ, Mustafa Müdâmî Efendid. ? - ö. 1540Madde AdıGörüntüle
18MAHMÛD, Mahmûd Efendid. ? - ö. 1582-83/1588-89Madde AdıGörüntüle