HAYRÎ, Salbaş Hasan Efendi-zâde Abdülkadir Hayri Efendi

(d. ?/? - ö. 1085/1674-75)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkâdir Hayrî'dir. Babası Salbaş Hasan Efendi-zâde olduğu için "Salbaş Hasan Efendi-zâde" olarak tanındı. Kadılık görevinde bulundu. Tire kazası arpalığına mutasarrıf oldu.(Özcan 1989: 4/149) 1085/1674-75'de vefat etti. (Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin 2000:180; Kurnaz vd. 2001: 264/1097)

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Biz 'âlem-i âbı gam-ı dünyâ ile geçdük

Deryâ-yı gamı zevrak-ı sahbâ ile geçdük

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 264.)