HAZÎN, Derviş Hazîn

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa Mevlevî Dergâhı dervişlerinden Şeydâ (ö. 1214 / 1799) tarafından yetiştirildi. Doğum yeri ve tarihi hakkında bir bilgi yoktur. "Derviş Hazîn" olarak tanındı. Bursa Mevlevîhanesi şeyhliği görevinde bulundu. Ölüm tarihi bilinmemektedir. 

"Derviş Hazîn" olarak tanınan Hazîn Dede'yi kaynaklar, fazla meşhur olmayan bir Mevlevî şairi olarak nitelendirirler. Esrâr Dede Tezkiresi'nde de bir beyti yer almaktadır (Genç 2000: 127). Beyit, sarayda at işlerine bakan memurun padişah huzurundan geçerken, padişahın tacının düşmesini uğursuzluk sayması ve padişahın onun katlini vacib kılması üzerine, Hazîn tarafından memuru kurtarma gayreti ile söylenmiştir. Ancak padişah yapılan iltifatı kabul etmemiştir.

 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 126-127.
İpekten, Halûk  vd. (1988). Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay. 203.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman,  Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. Nr. B / 870. 1/774.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 10.08.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Sanmanuz düşdi serinden tâc-ı şâh ey ehl-i râz

Kûy-ı ser-bâzân-ı Hakda eyledi ol da niyâz

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 127.