HEKÎMOĞLI, Hekîmün oğlı, İbn Hekîm

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda bu şair hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ömer b. Mezîd’in Mecmû’atü’n-Nezâ’ir’inde şiirlerinin bulunmasına ve nazire yazdığı şairlere nazaran 15. yüzyılda yaşadığını söylemek mümkündür. Şairin, Ömer b. Mezîd’in mecmuasındaki şiirlerinin birinde mahlasını “Hekîmüñ oğlı” olarak da kullanması dikkat çekicidir. Aynı mecmuada yer alan bir şiirinin başlığındaki “Nazîre-i İbn Hekîm” ibaresi, şairin gerçekten bir hekimin oğlu olduğunu, mahlasını da muhtemelen bu sebeple aldığını düşündürmektedir (Canpolat 1982: 57). Hekîmoğlı'nın, Edirneli Nazmî’nin Mecma’ü’n-Nezâ’ir’i ile Pervâne Bey Mecmû’ası’nda birer gazeli vardır. Ancak her iki şiir de Ömer b. Mezîd’in mecmuasındaki şiirlerden biridir.

Kaynakça

Canpolat, Mustafa (hzl.) (1982). Ömer b. Mezîd, Mecmû’atü’n-Nezâ’ir. Ankara: TDK Yay.

Köksal, M. Fatih (2004). “Haşimî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 3.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 25.07.2013].

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 464a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 01.10.2013
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hat u hâlün salar Rûm’a Habeş’den leşker-i Hindû

Çü zülfün Şâm’dan fitne salupdur Çîn’e ey meh-rû

Meger zülfün kohusından senün bir şemme tuymışdur

Perîşân-hâl u ser-gerdân yürür bâd-ı sabâ her sû

Ziyâretgâhumı mestler yolında düzesüz bir tâk

Bilürem öldüriserdür beni şol çeşm ile ol ebrû

Ölümden bu durur korkum ümîdüm kat’ olur senden

Vegerni bu ise dirlik ölümden bana ne korku

Firâk odına yandukda gözümden özge kimsem yok

İdüp merdümlik agzuma benüm tamzura her dem su

Didüm dün gice yüz urdum ayaguna tana kalup

Didi kim âşıkam dirsin girermiş gözüne uyhu

Didüm kaddine dildârun ne şâh ohşar aceb bâgda

Didi servün depesinden bana bir kumr[i] kim hû hû

Hatun agzun yöresinde Hızır’dur çeşme-i hayvân

Didi leb bu ise andan Hekîmoglı elün var yu

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 25.07.2013]. 2122.)