HİDAYET ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 991/1583/84)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda hayatı hakkında verilen bilgiler çok sınırlıdır. Şiirlerinde asıl adı olan Hidâyet’in yanısıra Nevâyî mahlasını da kullandı. H. 991/1583/84 tarihinde öldü. Mürettep bir Divan sahibi olduğu söylenmektedir. Kaynaklarda hakkında başka bilgi bulunmamaktadır. Aşağıdaki gazeli Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde ve Pervâne Bey Mecmuası’nda bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Fâizî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane. Yz. A. 679, vr. 126b.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yaltkaya, Şerafettin ve Kilisli Rıfat Bilge (hzl.) (1971). Kâtip Çelebi, Keşf-el-Zunûn. İstanbul: MEB Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 28.11.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cismüm diyâr-ı gamda belâ kûhsârıdur

Ser-kullesi depem iki gözüm bıñarıdur

Yir yir tenümde dâg u elifler nişânesi

Bir serv boylu lâle-ruhuñ yâdgârıdur

Bağda sebû-yı mey götürüp terk-i tâc iden

Ma’nâ yüzinde mülk-i Cem’üñ tâcdârıdur

Hâzâ dilâ ki cevr ü cefâdan hazer ide

İşbu tenüm ki derd ü belânuñ hisârıdur

Bustân u bâg-ı nazma viren neşvle nemâ

Cânâ Hidâyet’üñ gazel-i âbdârıdur

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013])