HITÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hıtâmî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 3700 numarada kayıtlı olan ve Sultan II. Mustafa (salt. 1695-1703) için yazılan şiirleri ihtiva eden Mecmûa-i Tevârîh adlı eserde şaire ait bir tarih manzumesi yer almaktadır. Bu manzumenin Sultan II. Mustafa’nın 1106/1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmış olması göz önünde bulundurulduğunda Hıtâmî’nin 17. yüzyılın sonunda hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Efe, Zahide (2020). “Sultan II. Mustafa için yazılan şiirler mecmuası”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (19): 460-493.

Mecmû’a-i Eş’âr. Nuruosmaniye Kütüphanesi 3700. vr. 19a-21a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Diger Hıtâmî

Emr-i dâdâr ile Sultân Ahmed-i gufrân-penâh

‘Azm idüp dâr-ı bekâya eyledi terk-i fenâ

 

Bâg-ı ‘âlemde hırâmân eyleyin ‘âdet budur

Mîve-i mevti ider elbette âhir ictinâ

 

‘Afv ide cümle hatâyâsın cenâb-ı müste‘ân

Nûr-ı rahmetle ola kabri hemîşe pür ziyâ

 

Nesl-i pâk-i âl-i ‘Osmânı Hudâ bâkî ide

Olalar devletle dâ’im tâ ilâ yevmü’l-cezâ

 

Halk-ı ‘âlem intizâr-ı tâm ile meşgûl iken

‘Âlem-i gayb-ı hüviyyetden irişdi bu nidâ

 

Eyledüm bir pâdişâh-ı dâd-ger ihsân size

Müşterî re’y-i ‘utârid fıtnat-ı ‘Osmân hayâ

 

Şehriyâr-ı dâd-güster pâdişâh-ı ins ü cân

Bebr-i ser-mest-i vegâ şîr-i garîn-i(?) bâd-pâ

 

Kahramân-ı bahr ü ber sultân-ı mirrîh ihtişâm

Hazret-i Hân Mustafâ dârâ dil-i Yûsuf-likâ

 

Rûh-ı pâk-i şeh Mehemmed Hânı Mevlâ şâd ide

Ola Firdevs-i berîn içre makâmı dil-güşâ

 

Haşre dek pür nûr ide laódin Hudâ-yı Lem-yezel

Eyleye âsûde rahmetle ilâ yevmü’l-bekâ

 

Böyle bir tâze nihâl-i bâg-ı ‘izz ü şevketüñ

Terbiyetle virdi zât-ı pâkine neşv ü nemâ

 

Fevz ü nusretle İlâhî dâ’im eyle kâm-yâb

Eyleye devrinde dünyâ vü mâfîhâ safâ*

 

Didi târîh-i cülûsını Hıtâmî-i fakîr

Oldı Sultân Mustafâ sâhib-kırân-ı pâk-râ

                                   (Nuruosmaniye Kütüphanesi 3700. vr. 19a-21a)* Bu mısra vezne uymamaktadır.

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14439' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hitami' (length=6)
   'M_ADI' => string 'HITÂMÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hıtami divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:7.1pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Hıtâmî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 3700 numarada kayıtlı olan ve Sultan II.
Mustafa (salt. 1695-1703) için yazılan şiirleri ihtiva eden <i>Mecmûa-i Tevârîh</i></span><span st'... (length=1179)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hıtaminin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak nuruosmaniye kütüphanesinde 3700 numarada kayıtlı olan sultan ıı mustafa salt 16951703 için yazılan şiirleri ihtiva eden mecmüai tevarih adlı eserdeşaire ait tarih manzumesi yer almaktadır bu manzumenin mustafanın 1106 1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmışolması göz önünde bulundurulduğunda hıtaminin17 yüzyılın sonunda hayatta olduğu anlaşılmaktadır' (length=512)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Târîh-i
Diger Hıtâmî<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Emr-i
dâdâr ile Sultân Ahmed-i gufrân-penâh <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin:0'... (length=10925)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihidiger hıtamiemridadar ile sultan ahmedi gufranpenah azmidüp darı bekaya eyledi terki fena bagıalemde hıraman eyleyin adet budurmivei mevti ider elbette ahirictina afvide cümle hatayasın cenabı müsteannürırahmetle ola kabri hemişe pür ziya neslipaki ali osmanı huda baki ideolalardevletle daim ta ila yevmülceza halkıalem intizarı tam meşgül ikenalemigaybı hüviyyetden irişdi bu nida eyledümbir padişahı dadger ihsan sizemüşterireyi utarid fıtnatı osman haya şehriyarıdadgüst'... (length=1101)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:calibri;="" mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:en-us"="">Efe, Zahide
(2020). “Sultan II. Mustafa için yazılan şiirler mecmuası”. <i>RumeliDE Dil ve
Edebiyat Araştırmaları Dergisi</i>&nbsp;(19): 460-493.</span></p><p></p><p class="Ms'... (length=1067)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'efe zahide2020 sultan ıı mustafa için yazılan şiirler mecmuası rumelide dil veedebiyat araştırmaları dergisi 19 460493 mecmüai eşar nuruosmaniye kütüphanesi 3700 vr 19a21a' (length=184)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hıtami divan şairi hıtaminin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak nuruosmaniye kütüphanesinde 3700 numarada kayıtlı olan sultan ıı mustafa salt 16951703 için yazılan şiirleri ihtiva eden mecmüai tevarih adlı eserdeşaire ait tarih manzumesi yer almaktadır bu manzumenin mustafanın 1106 1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmışolması göz önünde bulundurulduğunda hıtaminin17 yüzyılın sonunda hayatta oldu'... (length=1698)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '630' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14439' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hitami' (length=6)
   'M_ADI' => string 'HITÂMÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hıtami divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:7.1pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Hıtâmî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 3700 numarada kayıtlı olan ve Sultan II.
Mustafa (salt. 1695-1703) için yazılan şiirleri ihtiva eden <i>Mecmûa-i Tevârîh</i></span><span st'... (length=1179)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hıtaminin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak nuruosmaniye kütüphanesinde 3700 numarada kayıtlı olan sultan ıı mustafa salt 16951703 için yazılan şiirleri ihtiva eden mecmüai tevarih adlı eserdeşaire ait tarih manzumesi yer almaktadır bu manzumenin mustafanın 1106 1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmışolması göz önünde bulundurulduğunda hıtaminin17 yüzyılın sonunda hayatta olduğu anlaşılmaktadır' (length=512)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Târîh-i
Diger Hıtâmî<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Emr-i
dâdâr ile Sultân Ahmed-i gufrân-penâh <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin:0'... (length=10925)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihidiger hıtamiemridadar ile sultan ahmedi gufranpenah azmidüp darı bekaya eyledi terki fena bagıalemde hıraman eyleyin adet budurmivei mevti ider elbette ahirictina afvide cümle hatayasın cenabı müsteannürırahmetle ola kabri hemişe pür ziya neslipaki ali osmanı huda baki ideolalardevletle daim ta ila yevmülceza halkıalem intizarı tam meşgül ikenalemigaybı hüviyyetden irişdi bu nida eyledümbir padişahı dadger ihsan sizemüşterireyi utarid fıtnatı osman haya şehriyarıdadgüst'... (length=1101)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:calibri;="" mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:en-us"="">Efe, Zahide
(2020). “Sultan II. Mustafa için yazılan şiirler mecmuası”. <i>RumeliDE Dil ve
Edebiyat Araştırmaları Dergisi</i>&nbsp;(19): 460-493.</span></p><p></p><p class="Ms'... (length=1067)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'efe zahide2020 sultan ıı mustafa için yazılan şiirler mecmuası rumelide dil veedebiyat araştırmaları dergisi 19 460493 mecmüai eşar nuruosmaniye kütüphanesi 3700 vr 19a21a' (length=184)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hıtami divan şairi hıtaminin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak nuruosmaniye kütüphanesinde 3700 numarada kayıtlı olan sultan ıı mustafa salt 16951703 için yazılan şiirleri ihtiva eden mecmüai tevarih adlı eserdeşaire ait tarih manzumesi yer almaktadır bu manzumenin mustafanın 1106 1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmışolması göz önünde bulundurulduğunda hıtaminin17 yüzyılın sonunda hayatta oldu'... (length=1698)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '630' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14439' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hitami' (length=6)
   'M_ADI' => string 'HITÂMÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hıtami divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:7.1pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Hıtâmî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 3700 numarada kayıtlı olan ve Sultan II.
Mustafa (salt. 1695-1703) için yazılan şiirleri ihtiva eden <i>Mecmûa-i Tevârîh</i></span><span st'... (length=1179)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hıtaminin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak nuruosmaniye kütüphanesinde 3700 numarada kayıtlı olan sultan ıı mustafa salt 16951703 için yazılan şiirleri ihtiva eden mecmüai tevarih adlı eserdeşaire ait tarih manzumesi yer almaktadır bu manzumenin mustafanın 1106 1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmışolması göz önünde bulundurulduğunda hıtaminin17 yüzyılın sonunda hayatta olduğu anlaşılmaktadır' (length=512)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Târîh-i
Diger Hıtâmî<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Emr-i
dâdâr ile Sultân Ahmed-i gufrân-penâh <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin:0'... (length=10925)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihidiger hıtamiemridadar ile sultan ahmedi gufranpenah azmidüp darı bekaya eyledi terki fena bagıalemde hıraman eyleyin adet budurmivei mevti ider elbette ahirictina afvide cümle hatayasın cenabı müsteannürırahmetle ola kabri hemişe pür ziya neslipaki ali osmanı huda baki ideolalardevletle daim ta ila yevmülceza halkıalem intizarı tam meşgül ikenalemigaybı hüviyyetden irişdi bu nida eyledümbir padişahı dadger ihsan sizemüşterireyi utarid fıtnatı osman haya şehriyarıdadgüst'... (length=1101)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:calibri;="" mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:en-us"="">Efe, Zahide
(2020). “Sultan II. Mustafa için yazılan şiirler mecmuası”. <i>RumeliDE Dil ve
Edebiyat Araştırmaları Dergisi</i>&nbsp;(19): 460-493.</span></p><p></p><p class="Ms'... (length=1067)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'efe zahide2020 sultan ıı mustafa için yazılan şiirler mecmuası rumelide dil veedebiyat araştırmaları dergisi 19 460493 mecmüai eşar nuruosmaniye kütüphanesi 3700 vr 19a21a' (length=184)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hıtami divan şairi hıtaminin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak nuruosmaniye kütüphanesinde 3700 numarada kayıtlı olan sultan ıı mustafa salt 16951703 için yazılan şiirleri ihtiva eden mecmüai tevarih adlı eserdeşaire ait tarih manzumesi yer almaktadır bu manzumenin mustafanın 1106 1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmışolması göz önünde bulundurulduğunda hıtaminin17 yüzyılın sonunda hayatta oldu'... (length=1698)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '630' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14439 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14439' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hitami' (length=6)
   'M_ADI' => string 'HITÂMÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hıtami divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:7.1pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Hıtâmî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 3700 numarada kayıtlı olan ve Sultan II.
Mustafa (salt. 1695-1703) için yazılan şiirleri ihtiva eden <i>Mecmûa-i Tevârîh</i></span><span st'... (length=1179)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hıtaminin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak nuruosmaniye kütüphanesinde 3700 numarada kayıtlı olan sultan ıı mustafa salt 16951703 için yazılan şiirleri ihtiva eden mecmüai tevarih adlı eserdeşaire ait tarih manzumesi yer almaktadır bu manzumenin mustafanın 1106 1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmışolması göz önünde bulundurulduğunda hıtaminin17 yüzyılın sonunda hayatta olduğu anlaşılmaktadır' (length=512)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Târîh-i
Diger Hıtâmî<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Emr-i
dâdâr ile Sultân Ahmed-i gufrân-penâh <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin:0'... (length=10925)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihidiger hıtamiemridadar ile sultan ahmedi gufranpenah azmidüp darı bekaya eyledi terki fena bagıalemde hıraman eyleyin adet budurmivei mevti ider elbette ahirictina afvide cümle hatayasın cenabı müsteannürırahmetle ola kabri hemişe pür ziya neslipaki ali osmanı huda baki ideolalardevletle daim ta ila yevmülceza halkıalem intizarı tam meşgül ikenalemigaybı hüviyyetden irişdi bu nida eyledümbir padişahı dadger ihsan sizemüşterireyi utarid fıtnatı osman haya şehriyarıdadgüst'... (length=1101)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:calibri;="" mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:en-us"="">Efe, Zahide
(2020). “Sultan II. Mustafa için yazılan şiirler mecmuası”. <i>RumeliDE Dil ve
Edebiyat Araştırmaları Dergisi</i>&nbsp;(19): 460-493.</span></p><p></p><p class="Ms'... (length=1067)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'efe zahide2020 sultan ıı mustafa için yazılan şiirler mecmuası rumelide dil veedebiyat araştırmaları dergisi 19 460493 mecmüai eşar nuruosmaniye kütüphanesi 3700 vr 19a21a' (length=184)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hıtami divan şairi hıtaminin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak nuruosmaniye kütüphanesinde 3700 numarada kayıtlı olan sultan ıı mustafa salt 16951703 için yazılan şiirleri ihtiva eden mecmüai tevarih adlı eserdeşaire ait tarih manzumesi yer almaktadır bu manzumenin mustafanın 1106 1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmışolması göz önünde bulundurulduğunda hıtaminin17 yüzyılın sonunda hayatta oldu'... (length=1698)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '630' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('hıtami divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14439 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=158)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)