HIZRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Amasya’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Kâtip şairlerdendir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat Seferi’ne katıldı ve bu seferde öldü (Canım 2000: 247, Eyduran 2009: 202).

Hızrî’nin Dîvân’ı olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak Latîfî, şairin şiirlerine Âb-ı Hayât ve Yûsuf u Züleyhâ adlı eserlerinden örnekler vermektedir (Canım 2000: 247-48). Ancak bu eserler şimdilik elde değildir.

Latîfî, Hızrî’yi mesnevi şairi olarak tanımlar ve şiirlerinin sade; ancak hayalden uzak olduğunu belirtir (Canım 2000: 247).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 3. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.01.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Âb-ı Hayât adlı Mesnevisinden

Dilâ sır saklamak ‘âkilleründür

Anı keşf eylemek câhillerindür

 

Olur ahmaklarun kalbi dilinde

Kalur ‘âkillerün sırrı dilinde

 

Sen olmayıcak anı setre kâdir

O sırrı ola mı hîç kimse sâtir

 

Dilâ nefsin basana er dimişler

Velî sır saklayan server dimişler

 

Râz-dâr olur egerçi yâra yâr

Safla senden gayrı olmaz râz-dâr

Râzını nâdân odur kim gayra dir

Ba’de-zân ider ki olma perde dir

Ol ki kendü râzına mahrem degül

Anı fâş eylerse gayra gam degül

Yûsuf u Züleyhâ’dan

Sakla râzı ki zâr olmayasun

Mihnet ü derde yâr olmayasun

 

Fikrini zikr iden fikâr oldı

Âşikâre olan şikâr oldı

 

Sakla sırrı ki sır selâmet ola

Sırrını fâş iden melâmet ola

 

Dil kafes râz murg-ı vahşîdür

Murg-i vahşî kafesde yahşîdür

Çün kafesden bu vahşî bula necât

Anı kim duta zabt ide heyhât

 

Nice sır var ki ger zebâna gele

Nice cânlar revân dehâna gele

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay. 247-48.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHMÛD, Bedreddin Mahmûd Efendid. ? - ö. 1508Doğum YeriGörüntüle
2ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MAHMÛD, Bedreddin Mahmûd Efendid. ? - ö. 1508Doğum YılıGörüntüle
5ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MAHMÛD, Bedreddin Mahmûd Efendid. ? - ö. 1508Ölüm YılıGörüntüle
8ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MAHMÛD, Bedreddin Mahmûd Efendid. ? - ö. 1508MeslekGörüntüle
11ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MAHMÛD, Bedreddin Mahmûd Efendid. ? - ö. 1508Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MAHMÛD, Bedreddin Mahmûd Efendid. ? - ö. 1508Madde AdıGörüntüle
17ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle