HOCA-ZÂDE, Abdülhay Hâlis Efendi

(d. ?/? - ö. 979/1571)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sultan II. Selim’in hocası Ataullah Atâî Efendi’nin oğludur. Genç yaşta şiir söylemeye başlaması ve tahsil dönemindeki başarısıyla akranları arasında ön plana çıkmıştı. Fakat daha sonra bu yoldan vazgeçerek sipahi zümresine dâhil oldu ve ulûfesi karşılığı timar müteferrikalığı ile padişaha hizmet etti. Temeşvar defterdarlığı yaptı. 979/1571’de vefat etti (Sungurhan 2009: 270).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1306-16/1889-93).Kâmûsu'l-Alam. C. I-VI. İstanbul.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Meclisde ‘adû dün gice cânânuma geçdi

Hîç tınmamaga çâre mi var cânuma geçdi

 

Dirdüm ki bir bahâne ile seyr idem yüzin

Hiç bulmadım bahâne o gonçe dehâna ben 

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. 270.