HÜSNÎ

(d. ?/? - ö. 1312/1894 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri, doğum tarihi, asıl adı, mesleği ve ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan Hüsnî'nin, tek eseri olan Dîvânçe'sindeki tarih manzumelerinden yola çıkarak onun 1312/1894 tarihinde hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Hüsnî'nin bilinen tek eseri olan Dîvânçe'sinin tespit edebildiğimiz tek nüshası da Ankara Milli Kütüphane No: A 2565'tedir. 23 varaklık bu Dîvânçe'de 13 gazel, 2 terkib-i bend, 2 kaside, 1 murabba, 4 muhammes, ikisi manzum mektup şeklinde 3 mesnevi, 6 tarih, 1 tahmis, 1 şarkı, 1 kıt'a, 1 müsebba, 1 müfred yer almaktadır. Dîvânçe'nin içerisinde Fâ'ik Bey'e ait bir gazel de bulunmaktadır. Hüsnî'nin Dîvânçe'sinde münacat, na't, ilahi, istimdad gibi dini muhtevalı şiirlerin çokluğu dikkat çekmektedir. Hüsnî'nin Dîvânçesi'nde bulunan Bingazi valisi Hacı Reşîd Paşa'ya yazdığı manzum mektuplar ve onun verdiği cevap tarihi açıdan önem taşımaktadır. Dîvânçe'de yer alan devrin modaya düşkün insanlarının eleştirildiği bir şiiri de toplumsal eleştiri anlamında dikkat çekecek bir manzume olarak değerlendirilmelidir.

Kaynakça

Hüsnî. Dîvânçe-i Hüsnî. Ankara Milli Kütüphane. No: A 2565.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). "Hüsnî". C. V. Ankara: AKM Yay. 100.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şîvesiz yâr ile ülfetde letâfet göremem

Neş'esiz bezm-i mahabbetde halâvet göremem

Sûretâ yâr görinen ma'nîde agyârdır hep

Her görüşdügüm ahibbâda sadâkat göremem

Modaya mâ'il olan kimse sayılmaz âkil

Dâ'imâ şık gezen âdemde fetânet göremem

Giyinüp âleme süs satma nezâketse eger

Ben o meşrebde olan kesde nezâket göremem

Piyâsa itmesi âdâbı muhildir ammâ

Pîr ü bernâda bu âdâba ri'âyet göremem

Şimdi halk alafranga deyü tutdı bir yol

Halbuki ben o yolı râh-ı selâmet göremem

Bozduk ahlâkı umûmen bize noldı bilmem

Kimsede gayret-i ahkâm-ı diyânet göremem

Ne sunûf-ı ulemâda ne avâm-ı nâsda

Hazret-i Hakk'a yarar savm u ibâdet göremem

Gerçi zâhirde güzel süsli meşâyih pek çok

Hiç birinde fakat âsâr-ı reşâdet göremem

Ecnebî destine geçdi hele hırfet san'at

Yerlilerde o kadar kâr u ticâret göremem

Nerede eski zamânlardaki servet şimdi

Fakr ile kimsede ârâmiş ü râhat göremem

Kaldı Hüsnî işimiz mahkeme-i kübrâya

Başka bir mahkemede çünki adâlet göremem

(Hüsnî. Dîvânçe-i Hüsnî. Ankara Milli Kütüphane, No: A 2565.)