HÜSNÎ BABA

(d. ?/? - ö. ?/1894)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hüsnî Baba’nın hayatı hakkında kapsamlı bir bilgi yoktur. Tespit edilen tek şiirinde Hüsnî mahlasını kullanan şair, 19. yüzyılda yaşamış bir Bektaşi’dir. Perişan Baba’dan el alarak tarikata girmiştir. Bir süre Hacı Bektaş tekkesinde bulunmuş ve oradan icazet alarak, Baba olmuştur. Trablusgarp’a yani Libya’da sürgünde bulunduğu sırada ölmüştür. Berber Haşim Baba’dan alınan bir nefesi burada verilmiştir (Koca 1990: 643). Ergun ise Hüsnî Baba’nın ölümü hakkında, menfi olarak bulunduğu Trablusgarp’ta tahminen H. 1310/ M. 1894 tarihinde vefat ettiğini ve orada medfun olduğunu belirtir (Ergun 1944: 347).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 2. İstanbul: Kenan Matbaası.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Gönülden yol bulmaz kimse Huda’ya

Erenler rahına dahil olmazsa

 

Menzili irişmez fevkal’ulâya

Tarik-i Mevlâ’da âkil olmazsa

 

Bin sene yemese içmese bir zat

Bir taşın üstünde kılsa ibadat

 

Andan razı olmaz kadi-yül-hacat

Mürşid-i kamile vasıl olmazda

 

Kolay mı zannettin Hak ismini sen

Mahvolur bu şehrin babından giren

 

Ana cahil derler her bir cihetten

Bir âlim ilm ile âmil olmazda

 

Hüsnî perişanlık libasın bürün

Dergahı Mevlâ’da yüz üzre sürün

 

Bir zata nice bin sıfattan görün

Hatem Tâi gibi âdil olmazsa

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 2. İstanbul: Kenan Matbaası. 347.