İBN-İ FÎRÛZ, Mehmed b. Fîrûz Ağa

(d. ?/? - ö. 1018/1609)
müderris
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tam adı Mehmed Bey b. Fîrûz Ağa el-İstanbulî olan İbn-i Fîrûz’un doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dönemin sadrazamlarından Ahmet Paşa’nın kethüdalığını yapmış olan Fîrûz Ağa’nın oğlu olduğu için İbn-i Firûz olarak anılan Mehmet Bey de kendisini elimizdeki tek eseri olan Gurretü’l-Beyzâ’da “Eş-Şehîr be-İbn-i Fîrūz” olarak tanıtmaktadır. Kaynaklarda siyaset-i şer’iyeye hakim bir zat olarak tanıtılan İbn-i Fîrûz, çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. 1018/1609’da tâun hastalığından vefat eden İbn-i Fîrûz’un nereye defnedildiği hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır.

İbn-i Fîrûz’un elimizdeki tek eseri olan Gurretü’l-Beyzâ, siyasetname konulu bir eser olup Cizrî Mahmud b. İsmail b. İbrahim (ö. 844/1444) tarafından, Mısır Sultanı Ebu Said Çakmak için 843/1439’da yazılmış olan Dürretü’l Garrâ fi Nesayihü’l-Mülûk ve’l-Vüzerâ isimli eserin tercümesidir İbn-i Fîrûz, Gurretü’l-Beyzâ’yı II. Selîm’e sunmuş ve eserinin 2a-2b sayfaları arasında uzun cümlelerle II. Selîm’i övmüştür. Bu da eserin en azından II. Selîm’in ölüm yılı olan 1574’den önce yazıldığını göstermektedir. Eserin Türkiye kütüphanelerinde birçok nüshası bulunmaktadır. Sadece Süleymaniye Kütüphanesi’nde 5 nüshası bulunan bu eserin Osmanlı aydınları ve yöneticileri tarafından hüsn-i kabulle karşılandığı ortadadır. Eserin metni, söz konusu nüshalar içinde yazılış tarihi belli olan (1629) Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu no. 553 nüshası esas alınarak günümüz Türkçesine çevirisiyle birlikte Mücahit Kaçar tarafından yayınlanmıştır.

Kaynakça

Cici, Recep (2000). “İbn Fîrûz ve ‘El-Gurretü’l-Beyzâ’ Adlı Eseri”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  9 (9): 301-306.

Kaçar, Mücahit (2012). Gurretü’l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında. İstanbul: Büyüyenay Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi Hadâiku’ş-şakâik Şakâik-ı Nu’mâniyye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay.

Tatçı, Mustafa (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT KAÇAR
Yayın Tarihi: 27.07.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

İmdi imāmetde takvā şart-ı kemāldür. Bizüm ʿulemāmuz katında imāmetde takva şart-ı cevāz ve şart-ı inʿikaddur ve Havāric ve Muʿtezile katında dahi eyledir. Zîrā Şāfiʿî rahimehullāh katında fāsık şehādete ve kazāya ehil ve lāyık degüldür. Pes hilāfete ehil olmaması evlā bi't-tarîk ve Muʿtezile katında fāsık müʿmin degüldür. Zîrā fıskla îmāndan hāric olur. Ve Havāric katında fıskla kāfi olub hilāfete ehil ve imāmete mahal olmaz. Ve fetāyā-yı Müneyye'de mezkūrdur ki imāmet ü emāretde ve kazā vü hükūmetde ʿadālet ü nasfet şart-ı ulüvviyyetdür şart-ı sıhhat degüldür. Ve ammā hazret-i İmām-ı Aʿzam ve muktedā-yı efham Ebî Hanîfe rahimehullāh katında ve sāyir yārān-ı ashabı katında rahimehumullāh imām benî Hāşim'den olmak şart degüldür ehl-i sünnet ve cemāʿatün dahi mezhebi budur. Ve revāfizden baʿzı imām benî Hāşimden olmak şartdur dediler ve imām kendü zamān ve eyyāmı halkından efḍal olmak Şeyh Ebî Mansuri'l-Māturîdî katında şart degüldür. Ve Hasan bin Fazl-ı Belhînün dahi mezhebi budur ve ekser revāfiz dediler ki Fāzılun kıyāmı ile mefzūlün imāmeti münʿakid olmaz ve baʿzı ehl-i sünnet ana muvāfakat u mürāfakat idüb Eşʿarî dahi ana māyil olmuşdur. Sahîh olan Şeyh Ebî Mansūrun rahimehullāh îmā vü işāret itdügidür. Ve hemçünān imām-ı hümām meʿāsî vü āsāmdan mahfūz ve masūn ve maʿsūm ve meʿmūn olması bizüm katımızda şart degüldür. Hilāf Bātıniyyenündür.

(Kaçar, Mücahit (2012). Gurretü’l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında. İstanbul: Büyüyenay Yay.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7531' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '215' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ibni-firuz-mehmed-firuz-aga' (length=27)
   'M_ADI' => string 'İBN-İ FÎRÛZ, Mehmed b. Fîrûz Ağa' (length=39)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris' (length=41)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1018' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1609' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Tam adı Mehmed Bey b. Fîrûz Ağa el-İstanbulî olan İbn-i Fîrûz’un doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dönemin sadrazamlarından Ahmet Paşa’nın kethüdalığını yapmış olan Fîrûz Ağa’nın oğlu olduğu için İbn-i Firûz olarak anılan Mehmet Bey de kendisini elimizdeki tek eseri olan <em>Gurretü’l-Beyzâ</em>’da “Eş-Şehîr be-İbn-i Fîrūz” olarak tanıtmaktadır. Kaynaklarda siyaset-i şer’iyeye hakim bir zat olarak tanıt'... (length=1824)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tam adı mehmed bey b firüz ağa elistanbuli olan ibni firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni firuz tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye defnedildi�'... (length=1323)
   'M_ESERLERI' => string '<p>İmdi imāmetde takvā şart-ı kemāldür. Bizüm ʿulemāmuz katında imāmetde takva şart-ı cevāz ve şart-ı inʿikaddur ve Havāric ve Muʿtezile katında dahi eyledir. Zîrā Şāfiʿî rahimehullāh katında fāsık şehādete ve kazāya ehil ve lāyık degüldür. Pes hilāfete ehil olmaması evlā bi't-tarîk ve Muʿtezile katında fāsık müʿmin degüldür. Zîrā fıskla îmāndan hāric olur. Ve Havāric katında fıskla kāfi olub hilāfete ehil ve imāmete mahal olmaz. Ve fetāyā-yı '... (length=1701)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'imdi imametde takva şartı kemaldür bizüm ulemamuz katında cevaz ve inikaddur havaric mutezile dahi eyledir zira şafii rahimehullah fasık şehadete kazaya ehil layık degüldür pes hilafete olmaması evla bittarik mümin fıskla imandan haric olur kafi olub imamete mahal olmaz fetayayı müneyyede mezkurdur ki imamet ü emaretde kaza vü hükumetde adalet nasfet ulüvviyyetdür sıhhat amma hazreti imamı azam muktedayı efham ebi hanife sayir yaranı ashabı rahimehumullah imam beni haşimden olmak '... (length=1028)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cici, Recep (2000). “İbn Fîrûz ve ‘El-Gurretü’l-Beyzâ’ Adlı Eseri”.<span class="apple-converted-space"> </span><em>Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi </em> 9 (9): 301-306.<o:p></o:p></p> <p>Kaçar, Mücahit (2012).<span class="apple-converted-space"> </span><em>Gurretü’l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında</em>. İstanbul: Büyüyenay Yay.<o:p></o:p></p> <p>Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). <em>Mecdî Mehmed Efendi Hadâiku’ş-şakâik Şakâik-ı Nu’mâniyye v'... (length=710)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cici recep 2000 ibn firüz ve elgurretülbeyza adlı eseri uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 301306 kaçar mücahit 2012 gurretülbeyza adaletin aydınlığında istanbul büyüyenay yay özcan abdülkadir hzl 1989 mecdi mehmed efendi hadaikuşşakaik şakaikı numaniyye zeyilleri çağrı tatçı mustafa 2003 bursalı tahir osmanlı müellifleri ıııııı ankara bizim büro' (length=398)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris tam adı bey elistanbuli olan firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye d'... (length=2603)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT KAÇAR' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi mücahit kaçar' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-31' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1692' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7531' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '215' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ibni-firuz-mehmed-firuz-aga' (length=27)
   'M_ADI' => string 'İBN-İ FÎRÛZ, Mehmed b. Fîrûz Ağa' (length=39)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris' (length=41)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1018' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1609' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Tam adı Mehmed Bey b. Fîrûz Ağa el-İstanbulî olan İbn-i Fîrûz’un doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dönemin sadrazamlarından Ahmet Paşa’nın kethüdalığını yapmış olan Fîrûz Ağa’nın oğlu olduğu için İbn-i Firûz olarak anılan Mehmet Bey de kendisini elimizdeki tek eseri olan <em>Gurretü’l-Beyzâ</em>’da “Eş-Şehîr be-İbn-i Fîrūz” olarak tanıtmaktadır. Kaynaklarda siyaset-i şer’iyeye hakim bir zat olarak tanıt'... (length=1824)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tam adı mehmed bey b firüz ağa elistanbuli olan ibni firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni firuz tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye defnedildi�'... (length=1323)
   'M_ESERLERI' => string '<p>İmdi imāmetde takvā şart-ı kemāldür. Bizüm ʿulemāmuz katında imāmetde takva şart-ı cevāz ve şart-ı inʿikaddur ve Havāric ve Muʿtezile katında dahi eyledir. Zîrā Şāfiʿî rahimehullāh katında fāsık şehādete ve kazāya ehil ve lāyık degüldür. Pes hilāfete ehil olmaması evlā bi't-tarîk ve Muʿtezile katında fāsık müʿmin degüldür. Zîrā fıskla îmāndan hāric olur. Ve Havāric katında fıskla kāfi olub hilāfete ehil ve imāmete mahal olmaz. Ve fetāyā-yı '... (length=1701)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'imdi imametde takva şartı kemaldür bizüm ulemamuz katında cevaz ve inikaddur havaric mutezile dahi eyledir zira şafii rahimehullah fasık şehadete kazaya ehil layık degüldür pes hilafete olmaması evla bittarik mümin fıskla imandan haric olur kafi olub imamete mahal olmaz fetayayı müneyyede mezkurdur ki imamet ü emaretde kaza vü hükumetde adalet nasfet ulüvviyyetdür sıhhat amma hazreti imamı azam muktedayı efham ebi hanife sayir yaranı ashabı rahimehumullah imam beni haşimden olmak '... (length=1028)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cici, Recep (2000). “İbn Fîrûz ve ‘El-Gurretü’l-Beyzâ’ Adlı Eseri”.<span class="apple-converted-space"> </span><em>Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi </em> 9 (9): 301-306.<o:p></o:p></p> <p>Kaçar, Mücahit (2012).<span class="apple-converted-space"> </span><em>Gurretü’l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında</em>. İstanbul: Büyüyenay Yay.<o:p></o:p></p> <p>Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). <em>Mecdî Mehmed Efendi Hadâiku’ş-şakâik Şakâik-ı Nu’mâniyye v'... (length=710)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cici recep 2000 ibn firüz ve elgurretülbeyza adlı eseri uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 301306 kaçar mücahit 2012 gurretülbeyza adaletin aydınlığında istanbul büyüyenay yay özcan abdülkadir hzl 1989 mecdi mehmed efendi hadaikuşşakaik şakaikı numaniyye zeyilleri çağrı tatçı mustafa 2003 bursalı tahir osmanlı müellifleri ıııııı ankara bizim büro' (length=398)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris tam adı bey elistanbuli olan firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye d'... (length=2603)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT KAÇAR' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi mücahit kaçar' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-31' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1692' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1609' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7531 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1609' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1609' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7531' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '215' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ibni-firuz-mehmed-firuz-aga' (length=27)
   'M_ADI' => string 'İBN-İ FÎRÛZ, Mehmed b. Fîrûz Ağa' (length=39)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris' (length=41)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1018' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1609' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Tam adı Mehmed Bey b. Fîrûz Ağa el-İstanbulî olan İbn-i Fîrûz’un doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dönemin sadrazamlarından Ahmet Paşa’nın kethüdalığını yapmış olan Fîrûz Ağa’nın oğlu olduğu için İbn-i Firûz olarak anılan Mehmet Bey de kendisini elimizdeki tek eseri olan <em>Gurretü’l-Beyzâ</em>’da “Eş-Şehîr be-İbn-i Fîrūz” olarak tanıtmaktadır. Kaynaklarda siyaset-i şer’iyeye hakim bir zat olarak tanıt'... (length=1824)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tam adı mehmed bey b firüz ağa elistanbuli olan ibni firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni firuz tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye defnedildi�'... (length=1323)
   'M_ESERLERI' => string '<p>İmdi imāmetde takvā şart-ı kemāldür. Bizüm ʿulemāmuz katında imāmetde takva şart-ı cevāz ve şart-ı inʿikaddur ve Havāric ve Muʿtezile katında dahi eyledir. Zîrā Şāfiʿî rahimehullāh katında fāsık şehādete ve kazāya ehil ve lāyık degüldür. Pes hilāfete ehil olmaması evlā bi't-tarîk ve Muʿtezile katında fāsık müʿmin degüldür. Zîrā fıskla îmāndan hāric olur. Ve Havāric katında fıskla kāfi olub hilāfete ehil ve imāmete mahal olmaz. Ve fetāyā-yı '... (length=1701)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'imdi imametde takva şartı kemaldür bizüm ulemamuz katında cevaz ve inikaddur havaric mutezile dahi eyledir zira şafii rahimehullah fasık şehadete kazaya ehil layık degüldür pes hilafete olmaması evla bittarik mümin fıskla imandan haric olur kafi olub imamete mahal olmaz fetayayı müneyyede mezkurdur ki imamet ü emaretde kaza vü hükumetde adalet nasfet ulüvviyyetdür sıhhat amma hazreti imamı azam muktedayı efham ebi hanife sayir yaranı ashabı rahimehumullah imam beni haşimden olmak '... (length=1028)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cici, Recep (2000). “İbn Fîrûz ve ‘El-Gurretü’l-Beyzâ’ Adlı Eseri”.<span class="apple-converted-space"> </span><em>Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi </em> 9 (9): 301-306.<o:p></o:p></p> <p>Kaçar, Mücahit (2012).<span class="apple-converted-space"> </span><em>Gurretü’l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında</em>. İstanbul: Büyüyenay Yay.<o:p></o:p></p> <p>Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). <em>Mecdî Mehmed Efendi Hadâiku’ş-şakâik Şakâik-ı Nu’mâniyye v'... (length=710)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cici recep 2000 ibn firüz ve elgurretülbeyza adlı eseri uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 301306 kaçar mücahit 2012 gurretülbeyza adaletin aydınlığında istanbul büyüyenay yay özcan abdülkadir hzl 1989 mecdi mehmed efendi hadaikuşşakaik şakaikı numaniyye zeyilleri çağrı tatçı mustafa 2003 bursalı tahir osmanlı müellifleri ıııııı ankara bizim büro' (length=398)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris tam adı bey elistanbuli olan firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye d'... (length=2603)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT KAÇAR' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi mücahit kaçar' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-31' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1692' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('müderris' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7531 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=149)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1609' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1609' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7531' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '215' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ibni-firuz-mehmed-firuz-aga' (length=27)
   'M_ADI' => string 'İBN-İ FÎRÛZ, Mehmed b. Fîrûz Ağa' (length=39)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris' (length=41)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1018' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1609' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Tam adı Mehmed Bey b. Fîrûz Ağa el-İstanbulî olan İbn-i Fîrûz’un doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dönemin sadrazamlarından Ahmet Paşa’nın kethüdalığını yapmış olan Fîrûz Ağa’nın oğlu olduğu için İbn-i Firûz olarak anılan Mehmet Bey de kendisini elimizdeki tek eseri olan <em>Gurretü’l-Beyzâ</em>’da “Eş-Şehîr be-İbn-i Fîrūz” olarak tanıtmaktadır. Kaynaklarda siyaset-i şer’iyeye hakim bir zat olarak tanıt'... (length=1824)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tam adı mehmed bey b firüz ağa elistanbuli olan ibni firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni firuz tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye defnedildi�'... (length=1323)
   'M_ESERLERI' => string '<p>İmdi imāmetde takvā şart-ı kemāldür. Bizüm ʿulemāmuz katında imāmetde takva şart-ı cevāz ve şart-ı inʿikaddur ve Havāric ve Muʿtezile katında dahi eyledir. Zîrā Şāfiʿî rahimehullāh katında fāsık şehādete ve kazāya ehil ve lāyık degüldür. Pes hilāfete ehil olmaması evlā bi't-tarîk ve Muʿtezile katında fāsık müʿmin degüldür. Zîrā fıskla îmāndan hāric olur. Ve Havāric katında fıskla kāfi olub hilāfete ehil ve imāmete mahal olmaz. Ve fetāyā-yı '... (length=1701)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'imdi imametde takva şartı kemaldür bizüm ulemamuz katında cevaz ve inikaddur havaric mutezile dahi eyledir zira şafii rahimehullah fasık şehadete kazaya ehil layık degüldür pes hilafete olmaması evla bittarik mümin fıskla imandan haric olur kafi olub imamete mahal olmaz fetayayı müneyyede mezkurdur ki imamet ü emaretde kaza vü hükumetde adalet nasfet ulüvviyyetdür sıhhat amma hazreti imamı azam muktedayı efham ebi hanife sayir yaranı ashabı rahimehumullah imam beni haşimden olmak '... (length=1028)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cici, Recep (2000). “İbn Fîrûz ve ‘El-Gurretü’l-Beyzâ’ Adlı Eseri”.<span class="apple-converted-space"> </span><em>Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi </em> 9 (9): 301-306.<o:p></o:p></p> <p>Kaçar, Mücahit (2012).<span class="apple-converted-space"> </span><em>Gurretü’l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında</em>. İstanbul: Büyüyenay Yay.<o:p></o:p></p> <p>Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). <em>Mecdî Mehmed Efendi Hadâiku’ş-şakâik Şakâik-ı Nu’mâniyye v'... (length=710)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cici recep 2000 ibn firüz ve elgurretülbeyza adlı eseri uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 301306 kaçar mücahit 2012 gurretülbeyza adaletin aydınlığında istanbul büyüyenay yay özcan abdülkadir hzl 1989 mecdi mehmed efendi hadaikuşşakaik şakaikı numaniyye zeyilleri çağrı tatçı mustafa 2003 bursalı tahir osmanlı müellifleri ıııııı ankara bizim büro' (length=398)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris tam adı bey elistanbuli olan firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye d'... (length=2603)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT KAÇAR' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi mücahit kaçar' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-31' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1692' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7531 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1609' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1609' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7531' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '215' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ibni-firuz-mehmed-firuz-aga' (length=27)
   'M_ADI' => string 'İBN-İ FÎRÛZ, Mehmed b. Fîrûz Ağa' (length=39)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris' (length=41)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1018' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1609' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Tam adı Mehmed Bey b. Fîrûz Ağa el-İstanbulî olan İbn-i Fîrûz’un doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dönemin sadrazamlarından Ahmet Paşa’nın kethüdalığını yapmış olan Fîrûz Ağa’nın oğlu olduğu için İbn-i Firûz olarak anılan Mehmet Bey de kendisini elimizdeki tek eseri olan <em>Gurretü’l-Beyzâ</em>’da “Eş-Şehîr be-İbn-i Fîrūz” olarak tanıtmaktadır. Kaynaklarda siyaset-i şer’iyeye hakim bir zat olarak tanıt'... (length=1824)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tam adı mehmed bey b firüz ağa elistanbuli olan ibni firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni firuz tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye defnedildi�'... (length=1323)
   'M_ESERLERI' => string '<p>İmdi imāmetde takvā şart-ı kemāldür. Bizüm ʿulemāmuz katında imāmetde takva şart-ı cevāz ve şart-ı inʿikaddur ve Havāric ve Muʿtezile katında dahi eyledir. Zîrā Şāfiʿî rahimehullāh katında fāsık şehādete ve kazāya ehil ve lāyık degüldür. Pes hilāfete ehil olmaması evlā bi't-tarîk ve Muʿtezile katında fāsık müʿmin degüldür. Zîrā fıskla îmāndan hāric olur. Ve Havāric katında fıskla kāfi olub hilāfete ehil ve imāmete mahal olmaz. Ve fetāyā-yı '... (length=1701)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'imdi imametde takva şartı kemaldür bizüm ulemamuz katında cevaz ve inikaddur havaric mutezile dahi eyledir zira şafii rahimehullah fasık şehadete kazaya ehil layık degüldür pes hilafete olmaması evla bittarik mümin fıskla imandan haric olur kafi olub imamete mahal olmaz fetayayı müneyyede mezkurdur ki imamet ü emaretde kaza vü hükumetde adalet nasfet ulüvviyyetdür sıhhat amma hazreti imamı azam muktedayı efham ebi hanife sayir yaranı ashabı rahimehumullah imam beni haşimden olmak '... (length=1028)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cici, Recep (2000). “İbn Fîrûz ve ‘El-Gurretü’l-Beyzâ’ Adlı Eseri”.<span class="apple-converted-space"> </span><em>Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi </em> 9 (9): 301-306.<o:p></o:p></p> <p>Kaçar, Mücahit (2012).<span class="apple-converted-space"> </span><em>Gurretü’l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında</em>. İstanbul: Büyüyenay Yay.<o:p></o:p></p> <p>Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). <em>Mecdî Mehmed Efendi Hadâiku’ş-şakâik Şakâik-ı Nu’mâniyye v'... (length=710)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cici recep 2000 ibn firüz ve elgurretülbeyza adlı eseri uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 301306 kaçar mücahit 2012 gurretülbeyza adaletin aydınlığında istanbul büyüyenay yay özcan abdülkadir hzl 1989 mecdi mehmed efendi hadaikuşşakaik şakaikı numaniyye zeyilleri çağrı tatçı mustafa 2003 bursalı tahir osmanlı müellifleri ıııııı ankara bizim büro' (length=398)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris tam adı bey elistanbuli olan firüzun doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır dönemin sadrazamlarından ahmet paşanın kethüdalığını yapmış ağanın oğlu olduğu için olarak anılan mehmet de kendisini elimizdeki tek eseri gurretülbeyzada eşşehir beibni tanıtmaktadır siyaseti şeriyeye hakim bir zat tanıtılan çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır 1018 1609da taun hastalığından vefat eden nereye d'... (length=2603)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT KAÇAR' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi mücahit kaçar' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-31' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1692' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('ibni firuz mehmed b firüz ağa müderris' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7531 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=178)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1609' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1609' (length=4)