İBRÂHÎM-İ MUHAMMED HALÎL, İbrâhîm

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrâhîm, Mecâlisü’n-Nefâyis’in “Horasanlı mîrzâdelere ve Timurlular ailesine mensup şairlere” ayrılan beşinci meclisinde (Eraslan 2001: 166-167; 487) yer almaktadır. Babası, Nîmrûz ülkesinden Gaznî’ye kadar olan bölgede, bazı zamanlar hiçbir padişaha tabi olmaksızın hükümdarlık yapan Muhammed Halîl’dir. Muhammed Halîl, güzel yaratılışlı bir kişidir. İbrâhîm de mülayim tavırlı, edepli ve hürmetli bir gençtir (Eraslan 2001: 173; 493). Nevâyî’nin, tezkiresinin bu bölümüne dâhil ettiği şairleri “düzgün yaratılışları ve doğru zihinleri sebebiyle şiir söyleyebilirler, ancak şiirle uğraşmakta devamlılık göstermezler” şeklindeki değerlendirmesinden (Eraslan 2001: 166-167; 487) İbrâhîm-i Muhammed Halîl’in şiir söylemede yetenekli olduğu hâlde her zaman şiirle uğraşmadığı anlaşılmaktadır. Tezkirede şairin eser kaleme alıp almadığına dairse bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 11.11.2016
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Körüp ağyârnı fi’l-hâl ilig kögsümge kim urdum

İmes ta‘zîm üçün hancerleri zahmını yaşurdum

(Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay. 173; 493.)