İBRET, Seyyid Muhammed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl İsmi Seyyid Muhammed'dir. Şiirlerinde İbret mahlasını kullandı. Anadolu'dan Seyyid Ahmed'in oğludur. Babası Bağdat kadısı ile İstanbul'dan Bağdat'a gelen Hatip-zâde Mustafa Efendi'nin kâhyasıdır. Seyyid Muhammed Efendi Arapçaya hakim olmamasına rağmen fıkıhta zor meseleleri kolayca çözerdi. 40 yaşında iken vefat etti (Akkuş 2008: 230-243).

NakşibendÎ tarikatına bağlı Mevlana Şeyh Hâlid'e vefatı için bir tarih kasidesi yazdı. Nakşî silsilesine ait Farsça 5 beyit vardır.

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mesneviden

El-hamdü li-Râfi’i’s-semâvât

Eş-şükrü li-Vâhibi’l-atıyyât

 

Der arz u semâ ki bî-mesîlest

Der hükm-i adl-i bî-adîlest

 

Var oldu kevn didikde Ol kün

Emr eyledi Âdem’e Ol üskün

 

Peyvest-i der-i atâsı meftûh

Lütfuyla necâta yetdi kim Nûh

 

Nâzil idüben Halîl’ekurbân

Her vechile anı kıldı şâdân

 

Peygâm-ı azîz-i Mısr ile hem

Ya’kûb-ı hazîn iitdi hurrem

 

Olmuş idi kelîmi dahi Mûsâ

Sînâ’dan idüp ana tecellâ

 

Eyyûb’u sabırda kıldı kâmil

Ekdâr u gam u belâya hâmil

 

Olmuş kerem ile kudretinden

Te’sir-i füyûz u hikmetinden

 

Usâde-i sâni-i şehd-i fâik

Hurma tohumu nahîl-i bâsık

 

Kayyum u Kadîm u Hayy u Hâlık

Deyyûm u Kerîm u Ferd ü Râzık

 

Üftâdelerin muîn ü yârı

Emriyle umûr-ı halk cârî

 

Dâvâr-ı azîm ü dâd-ârâ

Dânâ-yı nihân u âşikârâ

...

Bu Silsile’nin zevi’l-kemâle

Tâ kim ola sâl-i nazmı ma’lûm

 

Kilk-i dü-zebân ile utârid

Tarîhini yazdı Dürr-i manzûm 1240 (1824-25)

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 242-243.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VAHDETÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VAHDETÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7MEHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VAHDETÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10MEHDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11VAHDETÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13MEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAHDETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VAHDETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle