İLHAMÎ BEY

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İlhamî Bey, 19. yüzyılda yaşamış, bir Bektaşi şairidir. Ergun, İlhami Bey’in hayatı hakkında etraflı malumat elde edemediğini yalnız, II. Abdülhamid devrinin maruf sadrazamı Ferid Paşa’nın kayın biraderi olduğunu ve Nafi Baba’dan nasib, Ali Nutki Baba’dan da Babalık icazetnamesi aldığını bildiğini belirtir. İlhami Bey’in 19. asrın sonlarında yaşayan bir şairin mecmuasında kayıtlı bulunan bir müsveddesini burada vermektedir (Ergun 1944: 294; Koca 1990: 583-584). 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. II. İstanbul: Kenan Matbaası.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Müseddes

Nazeniniz bağ-ı tevhidin gül-i hoşhaliyiz

Bülbülân-ı deşt-i aşkın nâle vü âmâliyiz

Çünki evlâd-ı Resûl-i akdesin rumaliyiz

Biz Ali’nin bir muhibb-i Hanedân-ı âliyiz

Şehsüvar-ı Kerbelâ’nın baş açık abdalıyız

Didemiz matuf-i sûy-i Semme vechullahdır

 

Sinemiz tur-i tecella-yi Kelimullahdır

Fikrimiz fikr-i mualla-yi Habibullahdır

Zikrimiz zikr-i tevella-yı Aliyyullahdır

Biz Ali’nin bir muhibb-i Hanedan-ı âliyiz

Şehsüvar-ı Kerbelâ’nın baş açık abdalıyız

Müstenid her fi’limiz emr-i ilah-ı ekbere

 

Feyzimiz sârî misal-i âb-ı kevser her yere

Kahir-i zülintikamız düşmen-i peygambere

Can fedayız Hayder’e evlad-ı pak-i Hayder’e

Biz Ali’nin bir muhibb-i Hanedan-ı âliyiz

Şehsüvar-ı Kerbelâ’nın baş açık abdalıyız

Şebçerağ-ı bezmimiz nur-ı cemal-i kibriyâ

 

Pîşüvamız lem’a-i şer’-i kavim-i Mustafa

Mürşid-i remz aşinamızdır Aliy-yel-Mürteza

Bizdedir feyz-i celil-i hamse –i hamse-i Âl-i aba

Biz Ali’nin bir muhibb-i Hanedan-ı âliyiz

Şehsüvar-ı Kerbelâ’nın baş açık abdalıyız

Gûdek-i nevsalimiz vakıf rümuz-ı vahdete

 

Saye-i Hayder’de erdik bu füyûz-i devlete

İltifat etmez gedamız belki cah u rif’ate

Sayeverdir nimet-i irfanımız her nimete

Biz Ali’nin bir muhibb-i Hanedan-ı âliyiz

Şehsüvar-ı Kerbelâ’nın baş açık abdalıyız

Dar-ı matemdir seray-i sine-i bî baharımız

 

Nalesaz-ı ya Hüseyn’dir anda kalb-i zarımız

Hun-ı çeşm-i ibtiladır bade-i serşarımız

Yoktur İlhâmî bizüm bundan diğer bir kârımız

Biz Ali’nin bir muhibb-i Hanedan-ı âliyiz

Şehsüvar-ı Kerbelâ’nın baş açık abdalıyız 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. II, İstanbul: Kenan Matbaası. 294-295.