İNSAN-I KÂMİL

(d. ?/? - ö. 1008/1025/1599/1616)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklar yeni hayaller bulan şairlerden olduğunu söyler. Ölüm tarihiyle ilgili Fâizî, Kesbî’nin “Vücûdı kalmayup İnsân-ı Kâmil gitti dünyâdan” mısraına nisbetle 1008/ 1599 tarihini verirken (Kayabaşı 1997: 159), Kâfile-i Şu’arâ’ da 1025/1616 yılında İstanbul’da vefat ettiği kayıtlıdır (Kutlar vd. 2012: 90).

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kafzâde Fâizi’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha vd. (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Hatt-ı çemen kenârına murdâr ilik gibi

Cedvel çeker sümükli böcek yine her seher

Aglayup varsam eger ki âstân-ı dilbere

Hâlüme rahm eyleyüp ol gonce-leb handân çıkar

***

Bî-tabl u ‘âlem biz şeh-i iklîm-i fenâyuz

Baş agrısıdur velvele-i kûs gerekmez 

(Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kafzâde Fâizi’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 159.)

Seng-i ferâh-resânun çakmak çakanumuzdur

Nâr-ı duhân-ı âhum ateş yakanumuzdur

***

Togmadı tıfl-ı ümîdüm mâder-i eyyâmdan

Kime feryâd eyleyem bu çarh-ı nâ-fercâmdan (Kutlar vd. 2012: 91)

(Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha vd. (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay. 91.)