İSLÂMÎ BEY

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda İslâmî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “İslâmî Beg fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 3b) ibaresiyle şaire ait bir gazel yer almaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölenler ve daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri İslâmî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 3b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.11.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Şol turre-i müşgîn ki ruh-ı yâre tayandı

Yanarsa ne tañ ‘ûd gibi nâra tayandı

Dil çâh-ı zenahdan kaçuben zülfüñe düşdi

Gel gör açılayın varuban dâra tayandı

Yansın ham-ı zülfüñ gibi hâlüñ görüben nâr

Kâfir ki çelîpâ ile zünnâra tayandı

Büt-hânede hod tasvîrüñi gördi sanemler

Ser-cümle kadîd oldı vü dîvâra tayandı

İslâmî anuñ zülfine tolaşma sakın kim

Iss’itmedi ol kimsene kim mâra tayandı

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 3b.)